Καταχώρηση ακινήτου για ενοικίαση

Με την συμβολή της εταιρείας Mouzenidis Travel, μπορείτε να καταχωρήσετε προς ενοικίαση ακίνητα που διαθέτετε σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος.
Η εγγραφή και η τοποθέτηση της διαφήμισης στην ιστοσελίδα μας είναι εντελώς δωρεάν.
Οποιοδήποτε ακίνητο μπορεί εύκολα και με ασφάλεια, να αποφέρει επιπλέον χρήματα στο εισόδημα σας, αρκεί να ενοικιαστεί από επισκέπτες που ψάχνουν για ένα μοναδικό μέρος για να μείνουν.

Καταχώρηση ακινήτου για ενοικίαση

Ρυθµίσεις για τη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται:

α) το διαµέρισµα,

β) η µονοκατοικία, εξαιρουµένων των µονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,

γ) οποιαδήποτε άλλη µορφή οικήµατος µε δοµική και λειτουργική αυτοτέλεια,

δ) τα δωµάτια εντός διαµερισµάτων ή µονοκατοικιών.

 

Ως οικονοµία του διαµοιρασµού ορίζεται κάθε µοντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρµες δηµιουργούν µια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες.

Ως ψηφιακές πλατφόρµες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διµερείς ή πολυµερείς αγορές, όπου δύο ή περισσότερες οµάδες χρηστών επικοινωνούν µέσω διαδικτύου µε τη µεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρµας προκειµένου να διευκολυνθεί µία συναλλαγή µεταξύ τους.

Ως βραχυχρόνια µίσθωση ορίζεται η µίσθωση ακινήτου που συνάπτεται µέσω των ψηφιακών πλατφορµών για συγκεκριµένη χρονική διάρκεια, µικρότερη του έτους.

Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας µίσθωσης (στο εξής «διαχειριστής ακινήτου») ορίζεται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε είδους νοµική οντότητα, που αναλαµβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρµες µε σκοπό τη βραχυχρόνια µίσθωση και γενικά µεριµνά για τη βραχυχρόνια µίσθωση του ακινήτου. Διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι είτε κύριος του ακινήτου ή νοµέας ή επικαρπωτής ή υπεκµισθωτής ή τρίτος.

2. Προβλέπεται δυνατότητα βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτου, µέσω των ψηφιακών πλατφορµών στο πλαίσιο της οικονοµίας του διαµοιρασµού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Ο διαχειριστής ακινήτου να έχει εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαµονής» που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

β. O αριθµός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαµονής υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εµφανές σηµείο, στις ψηφιακές πλατφόρµες, καθώς και σε κάθε µέσο προβολής.

γ. Στις περιπτώσεις που οι διαχειριστές ακινήτων διαθέτουν Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 (Α΄175), δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαµονής, έχουν όµως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε εµφανές σηµείο, τον αριθµό του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρµες, καθώς και σε κάθε µέσο προβολής.

Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαµονής πραγµατοποιείται ανά εκµισθούµενο ακίνητο.

3.α. Το εισόδηµα που αποκτάται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013 (Α΄167) απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

β. Ο διαχειριστής ακινήτου που δεν διαθέτει Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαµονής, σε ηλεκτρονική εφαρµογή που θα δηµιουργηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. και δεν υποβάλλει Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Στην ίδια υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαµονής υπόκεινται και τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου. 46 του ν. 4179/2013.

4.α. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νοµέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκµισθωτής εφόσον αναθέτει σε τρίτο τη διαχείριση του ακινήτου του µε σκοπό τη βραχυχρόνια µίσθωση, έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στην οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία του διαχειριστή του ακινήτου. Σε περίπτωση µη υποβολής αυτής, θεωρείται ο ίδιος διαχειριστής του ακινήτου.

β. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, όταν διαχειριστής του ακινήτου είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

γ. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νοµέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκµισθωτής εφόσον εκµισθώνει ακίνητο µε δικαίωµα υπεκµίσθωσης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

5.α. Σε περίπτωση µη τήρησης των προϋποθέσεων των οριζόµενων στις παραγράφους 2 και 8 επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους διαχειριστές ακινήτων. Το πρόστιµο αποτελεί δηµόσιο έσοδο, επιβάλλεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από την Α.Α.Δ.Ε.. Από τη διαπίστωση της παράβασης ο διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας µίσθωσης υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συµµόρφωσης. Σε περίπτωση µη τήρησης εκ νέου προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 8, εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίµου, το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόµενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

β. Σε περίπτωση µη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαµονής επιβάλλεται στον διαχειριστή ακινήτου πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του µισθώµατος όπως αυτό εµφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρµα κατά την ηµέρα που πραγµατοποιείται ο έλεγχος.

γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαµονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιµο ύψους εκατό (100) ευρώ.

δ. Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης στο αίτηµα της Α.Α.Δ.Ε., κατά την παράγραφο 7 επιβάλλονται τα πρόστιµα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

6. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, µπορεί να διενεργούνται έλεγχοι και από µικτά συνεργεία ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισµού. Επιπλέον µπορεί να ζητείται η συνδροµή της Οικονοµικής Αστυνοµίας.

7. Η Α.Α.Δ.Ε. µπορεί να ζητεί από κάθε ψηφιακή πλατφόρµα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονοµία του διαµοιρασµού, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση των διαχειριστών ακινήτων, καθώς και των ακινήτων που αναρτώνται σε αυτές.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Τουρισµού µπορεί, για λόγους που σχετίζονται µε την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισµοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια µίσθωση ως εξής:

α. Να µην επιτρέπεται η βραχυχρόνια µίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήµατος.

β. Η µίσθωση κάθε ακινήτου να µην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούµενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδηµα του εκµισθωτή ή του υπεκµισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για µίσθωση ή υπεκµίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δηµοσίου µε την εκάστοτε ψηφιακή πλατφόρµα.

10. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την έναρξη ισχύος και τη λειτουργία του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαµονής και για τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαµονής, τη διενέργεια του ελέγχου, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 5, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

 

Εισόδηµα από βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονοµίας διαµοιρασµού

1. Το εισόδηµα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτου της οικονοµίας διαµοιρασµού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (Α΄167), όπως ισχύει, είναι εισόδηµα από ακίνητη περιουσία και εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν, εφόσον τα ακίνητα εκµισθώνονται επιπλωµένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασµάτων. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδηµα αυτό αποτελεί εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

2. Το εισόδηµα που αποκτάται από νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτου της οικονοµίας διαµοιρασµού, όπως ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, θεωρείται εισόδηµα από ακίνητη περιουσία.

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύουν για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2017 και εφεξής.»

 

Βασικά στοιχεία ακινήτου (Τα πεδία με είναι υποχρεωτικά)

Επιλέξτε την ακριβή τοποθεσία του ακινήτου, είτε κάνοντας κλικ με τον κέρσορα πάνω στην τοποθεσία, είτε μετακινώντας τον για να φτάσετε στην τοποθεσία.

πρόσθετες πληροφορίες (Τα πεδία με είναι υποχρεωτικά)

Επιπλέον στοιχεία ακινήτου

Дополнительные данные

Местоположения объекта

Παραλία

διαδρομή προς τη θάλασσα

Απόσταση από το πλησιέστερο

Όροφοι και διαρρύθμιση χώρου

Δυνατότητα επιλογής πολλαπλών επιπέδων

Στοιχεία ιδιοκτήτη (Τα πεδία με είναι υποχρεωτικά)

Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε άλλο ακίνητο!
Σαν φυσικό πρόσωπο έχετε την δυνατότητα καταχώρησης έως 2 ακινήτων ανά ΑΦΜ.


τιμή ενοικίου (Τα πεδία με είναι υποχρεωτικά)

Επιλέξτε τρόπο συνεργασίας:

Αναλαμβάνουμε την προώθηση του ακινήτου. Πριν από κάθε κράτηση επικοινωνούμε μαζί σας για την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας. Мы осуществляем продвижение объекта недвижимости через наш веб-сайт и наших партнеров. Перед бронированием мы связываемся с владельцем для подтверждения наличия.
Αναλαμβάνουμε:
 1. Την προώθηση του ακινήτου σας, όχι μόνο μέσω της δικιάς μας ιστοσελίδας, αλλά και μέσω των παγκόσμια γνωστών συστημάτων ενοικίασης ακινήτων(Airbnb, Tripadvisor κτλ).
 2. Τη διαφήμιση του ακινήτου σας στο σύστημά μας με ειδικό σήμα “exclusive”, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται προτεινόμενο και με προτεραιότητα στην αναζήτηση.
 3. Την προώθηση του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πελάτες και συνεργαζόμενα γραφεία.
 4. Την καταχώρηση του ακινήτου σας σε online σύστημα κρατήσεων με διαθέσιμες ημερομηνίες για άμεση κράτηση από τον πελάτη. Ακίνητα με δυνατότητα άμεσης επιβεβαίωσης της κράτησης λαμβάνουν 45% παραπάνω κρατήσεις σε σχέση με τα ακίνητα που δεν έχουν τέτοια δυνατότητα.
Мы осуществляем следующие действия:
 1. продвижение объекта через наш собственный сайт, сайты партнёров и через всемирно известные системы аренды недвижимости (Airbnb, Tripadvisor и т. Д.).
 2. Рекламируются объекты недвижимости в нашей системе со специальным «эксклюзивным» значком, в результате чего является рекомендуемым и получает главный приоритет в поиске.
 3. Рассылка по электронной почте клиентам и филиалам.
 4. Занесение объекта недвижимости в нашу онлайн-систему бронирования с доступными датами для моментального подтверждения бронирования. Такие объекты получают на 45% больше броней, по сравнению с другими, которые “под запрос”
Αναλαμβάνουμε:
 1. Την προώθηση του ακινήτου σας μέσω της δικιάς μας ιστοσελίδας, αλλα και των συνεργαζόμενων γραφείων μας.
 2. Την καταχώρηση του ακινήτου σας σε online σύστημα κρατήσεων με διαθέσιμες ημερομηνίες για άμεση κράτηση από τον πελάτη. Ακίνητα με δυνατότητα άμεσης επιβεβαίωσης της κράτησης λαμβάνουν 45% παραπάνω κρατήσεις σε σχέση με τα ακίνητα που δεν έχουν τέτοια δυνατότητα*.
*Δεν αποκλείεται συνεργασία σας με άλλες εταιρείες. Μόνο σε περίπτωση τυχόν διπλής κράτησης, να αναγνωρίζετε την υποχρέωση να δεχτείτε της κράτηση που έχει γίνει μέσω του δικού μας συστήματος κρατήσεων.
Мы осуществляем следующие действия:
 1. продвижение объекта через наш собственный сайт и сайты партнёров.
 2. Занесение объекта недвижимости в нашу онлайн-систему бронирования с доступными датами для моментального подтверждения бронирования. Такие объекты получают на 45% больше броней, по сравнению с другими, которые “под запрос”

Τιμες μίσθωσης ανά περίδο

Περίοδος από Περίοδος μέχρι Τιμή ανά ημέρα € Ελάχιστη διάρκεια διαμονής σε ημέρες Μέγιστη χωριτικότητα (ποσό ατόμων)

Πολιτική ακύρωσης: (πελάτης)ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σήμερα 12.11.2018 21:14 μεταξύ: αφενός της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «MOUZENIDIS TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MOUZENIDIS TRAVEL», εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη, οδός Καρατάσου, αριθμός 7, με ΑΦΜ 094199842 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, καλούμενης στη συνέχεια για λόγους συντομίας «Εταιρεία» και αφετέρου του κατοίκου , με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. , και –εφόσον εταιρεία- ΓΕΜΗ , νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από τον/την καλούμενο/η στη συνέχεια για λόγους συντομίας «Ιδιοκτήτης», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:

1. Ο ιδιοκτήτης έχει στην ιδιοκτησία του το περιγραφόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ακίνητο, του οποίου τη διαχείριση, έναντι αμοιβής, αναθέτει στην Εταιρεία. Ειδικότερα ανατίθενται στην Εταιρεία, αφενός, οι προωθητικές ενέργειες προβολής για τη μίσθωση του ακινήτου του Ιδιοκτήτη σε τρίτους, με τους ειδικότερα περιγραφόμενους στο ίδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ όρους, αφετέρου, η μεσολάβηση για τη σύναψη της συμφωνίας μίσθωσης.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει ειδικότερα όπως, προβάλει με κάθε μέσο που η ίδια κρίνει κατάλληλο και ιδίως μέσω του διαδικτύου σε τρίτους το προς εκμίσθωση ακίνητο του Ιδιοκτήτη με τους όρους και τις προϋποθέσεις εκμίσθωσης, που προηγουμένως ο ίδιος ο Ιδιοκτήτης έχει ορίσει. Στη συνέχεια και μόλις βρεθεί ορισμένος μισθωτής προς μίσθωση του ακινήτου του Ιδιοκτήτη, η Εταιρεία μεσολαβεί μεταξύ των δύο προς τον σκοπό σύναψης συμφωνίας μίσθωσης με συμβαλλόμενους τον Ιδιοκτήτη και τον εκάστοτε μισθωτή, αναλαμβάνει τη σύνταξη των μισθωτηρίων και την μέριμνα υπογραφής του μισθωτηρίου, ταυτόχρονα η Εταιρεία αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση στη καταβολή του μισθώματος στον Ιδιοκτήτη, εισπράττοντας η ίδια και για λογαριασμό του το μίσθωμα, το οποίο στη συνέχεια του αποδίδει.

3. Η Εταιρεία ουδεμία αμοιβή εισπράττει από τον ιδιοκτήτη. Η αμοιβή της Εταιρείας προκύπτει από την διαφορά του επιθυμούμενου μισθώματος από τον ιδιοκτήτη και της τελικής τιμής που συμφωνείται και εισπράττεται από τον πελάτη. Στις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεως μακροχρόνιας μίσθωσης συμφωνείται ότι η αμοιβή της εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα μηνιαίο μίσθωμα και θα καταβληθεί κατά τη σύναψη της συμφωνίας των μερών και ειδικότερα κατά την υπογραφή της συμφωνίας μίσθωσης.

4. Η αμοιβή της Εταιρείας συμφωνείται όπως καταβάλλεται μέσω του συμφωνηθέντος μισθώματος μεταξύ Ιδιοκτήτη και μισθωτή, παρακρατώντας η Εταιρεία τη συμφωνηθείσα παραπάνω αμοιβή και αποδίδοντας στον Ιδιοκτήτη το μίσθωμα αφαιρουμένης της αμοιβής της. Σε περίπτωση που θέλει συναφθεί μίσθωση μακροχρόνια, όπου δεν θα μεσολαβεί η Εταιρεία στην είσπραξη του μισθώματος, η αμοιβή της Εταιρείας θα καταβληθεί κατά τη σύναψη της συμφωνίας των μερών και ειδικότερα κατά την υπογραφή της συμφωνίας μίσθωσης. Η πληρωμή του μισθώματος στον ιδιοκτήτη θα γίνεται με τον εξής τρόπο: 20% μέσα στις 5 εργάσιμες μέρες από την ημέρα της κράτησης, τα υπόλοιπα την ημέρα αναχώρησης των πελατών .

5. Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται αορίστου ισχύς και λύνεται μετά παρέλευσης 30 ημερών από τη καταγγελία ενός εκ των μερών.

6. Λοιπές συμφωνίες: Τυχόν άκυρος στο παρόν όρος δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα τη συνολική συμφωνία, διατηρούμενης της ισχύς αυτής. Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για κάθε διαφορά συμφωνούνται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.