Akcijas

Garantija pret neizbraukšanu

Akcijas būtība:


Dalībnieki ir visi kompānijas klienti, kuri noformēja tūres uz visiem lidojumiem no Rīgas uz Grieķiju. *Dotā akcija ļaus tūristiem samazināt vai pilnībā izvairīties no materiāliem zaudējumiem, ja noteiktos apstākļos nav iespējams veikt ceļojumu.

Dotais pakalpojums tiek sniegts tūristiem bezmaksas un nav paredzēti papildus maksājumi pasūtītajam un apstiprinātajam ceļojumam.


Akcijas  „Garantija pret neizbraukšanu” darbības noteikumi

1. „Garantija pret neizbraukšanu” tiek noformēta tūrisma produkta realizācijas Līguma noslēgšanas brīdī.

2. Visas dotās akcijas izmaksas tiek realizētas no naudas līdzekļiem, kuri ienāca IZPILDĪTĀJA kontā.

3. Pamatojums akcijas „Garantija pret neizbraukšanu” izmaksām ir:

3.1. PASŪTĪTĀJA vai cita ceļojuma dalībnieka nespēja veikt paredzamo ceļojumu, ņemot vērā sarežģījumus ar veselību (hospitalizācijas gadījumā, ar noteikumu, ka pēkšņās veselības problēmas nav saistītas ar hroniskas slimības saasinājumu)* vai ceļojuma dalībnieka nāvi.

3.2. PASŪTĪTĀJA vai cita ceļojuma dalībnieka nespēja veikt paredzamo ceļojumu iestājoties ceļojuma dalībnieka tuvinieka nāvei* vai ņemot vērā sarežģījumus ar veselību (hospitalizācijas gadījumā, ar noteikumu, ka pēkšņās veselības problēmas nav saistītas ar hroniskas slimības saasinājumu). Par tuviem radiniekiem sekojošos noteikumos tiek uzskatīti: māte vai tēvs, laulātais/laulātā, bērni (tajā skaitā arī adoptētie), kā arī brāļi un māsas.

3.3.  PASŪTĪTĀJA vai cita ceļojuma dalībnieka nespēja veikt paredzamo ceļojumu iestājoties nāvei vai ņemot vērā sarežģījumus ar veselību (hospitalizācijas gadījumā, ar noteikumu, ka pēkšņās veselības problēmas nav saistītas ar hroniskas slimības saasinājumu), kas skar citu ceļojuma dalībnieku, kas tūrisma produkta realizācijas līgumā norādīts kā ceļabiedrs, ar noteikumu, ka ceļojumā piedalīsies ne vairāk kā divi dalībnieki.

4. 3.1. – 3.4. punktos norādīto apstākļu gadījumā akcijas „Garantija pret neizbraukšanu” atlīdzība netiek izmaksāta:

  • Iestājoties nepārvaramai varai (stihijas, jebkura rakstura kara darbība vai tādu darbību draudi, pilsoniskās nepakļaušanās draudi, terorakti, ugunsgrēki, plūdi, ekoloģiskās problēmas, streiki, izmaiņas grafikos, tehniskās kļūmes un mehāniskie bojājumi, starptautisko gaisa, ūdens un virszemes pārvadātāju kavēšanās un maiņa,  muitas, robežsardzes (imigrācijas) dienestu rezolūcijas.
  • ja tūrists ir veicis pretlikumīgas darbības, kā arī pārkāpjot īpašos uzvedības noteikumus pagaidu uzturēšanās valstī u.t.t.
  • ja tūristam nav izbraukšanai nepieciešamo dokumentu, kurus viņam ir izdevis IZPILDĪTĀJS.
  • Ja tūrists nav ieradies vai nokavējis reģistrāciju vai reisa nosēšanos atiešanas punktā.
  • Ja tūrists neievēro aviopārvadātāja noteiktos uzvedības noteikumus lidmašīnā.
  • Ja tūristam nav derīgas pases brauciena uzsākšanas brīdī, kā arī attiecīgo dokumentu, kas regulē bērnu izbraukšanas noteikumus.

5. Ja akcijas „Garantija pret neizbraukšanu” izmaksas apstākļi, kas norādīti 4.punktā iestājās vienam no ceļojuma dalībniekiem (pie tam viņš nav radinieks citam ceļojuma dalībniekam un dalībnieku skaits ir lielāks par diviem cilvēkiem), tad dotā gadījuma izmaksas tiek veiktas, ņemot vērā faktisko tūrisma produkta vērtību tikai šim tūristam. Pārējiem, ceļojuma dalībniekiem:

  • Izmaksas netiek veiktas;
  • Notiek tūrisma produkta realizācijas līguma atkārtota noslēgšana, ņemot vērā dotā ceļojuma pakalpojumu izmaiņas.

PASŪTĪTĀJS  (likumīgs PASŪTĪTĀJA pārstāvis)

Ja ir iestājies gadījums, kas kavē ceļojumu un tas atbilst akcijas noteikumiem, PASŪTĪTĀJAM (tā likumīgam pārstāvim):

- jāiesniedz IZPILDĪTĀJAM dokumentus, kurus ir izsniegusi pilnvarota iestāde, kas apstiprina gadījuma iestāšanos uz kura balstās PASŪTĪTĀJS vai tā likumīgs pārstāvis;

- jāiesniedz IZPILDĪTĀJAM iesniegums ar lūgumu par naudas līdzekļu atgriešanu akcijas ietvaros. Iesniegumā jānorāda: iesnieguma datums, tūrisma produkta realizācijas līguma numurs, pievienoto dokumentu saraksts, iesniedzēja paraksts;

Dokumentu iesniegšanas un PASŪTĪTĀJA vai tā pilnvarotās personas iesnieguma izskatīšanas termiņi:

- PASŪTĪTĀJS vai tā likumīgi pilnvarotā persona iesniedz dokumentus, kas apstiprina gadījuma iestāšanos, ne vēlāk par plānoto izlidošanas dienu. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM vai tā likumīgi pilnvarotai personai nav iespējas iesniegt dokumentu oriģinālus, kas apstiprina gadījuma iestāšanos akcijas ietvaros, pēdējais nosūta IZPILDĪTĀJAM ieskanētas norādīto dokumentu kopijas vai paziņo IZPILDĪTĀJAM par gadījumu telefoniski. Ar noteikumu, ka dokumentu oriģināli tiks iesniegti IZPILDĪTĀJAM desmit dienu laikā no ieskanēto dokumentu iesniegšanas vai zvana veikšanas brīža.

- PASŪTĪTĀJA vai tā likumiski pilnvarotās personas iesnieguma izskatīšanas termiņš sastāda desmit dienas. Uz iesnieguma rezultātu izskatīšanas pamata IZPILDĪTĀJS veic naudas līdzekļu atgriešanu vai nosūta PASŪTĪTĀJAM motivētu atteikumu;

- Izmaksas akcijas „Garantija pret neizbraukšanu” netiek veiktas, ja PASŪTĪTĀJAM nav dokumentu, kas apstiprina gadījuma iestāšanās faktu, kurus izsniedza attiecīgās kompetentās institūcijas.

Uzmanību! Izmaksas akcijas „Garantija pret neizbraukšanu” ietvaros nav iespējamas, ja tūristam nav dokumentu, kuri apstiprinātu gadījuma iestāšanās faktu, kas norādīti noteikumu 4.punktā un kurus izsniedza kompetenta institūcija. Norādītos dokumentus jāiesniedz attiecīgajā kompānijas Mouzenidis Travel ofisā ne vēlāk par dienu, kura seko pēc izlidošanas dienas – pretējā gadījumā, izmaksas netiek veiktas.

* jēdziens „pēkšņi veselības sarežģījumi” netiek attiecināts uz gadījumiem, kas saistīti ar hronisku slimību saasinājumiem, kā arī uz jebkādām veselības izmaiņām, kas saistītas ar grūtniecību, neatkarīgi no grūtniecības mēneša.

Mouzenidis Travel – visa Grieķija Jums!