First Minute Mouzenidis Travel Lato 2016

 

 

REGULAMIN PROMOCJI FIRST MINUTE LATO 2016

ETAP I

 

I. ZASADY PROMOCJI

1. Organizatorem promocji FIRST MINUTE LATO 2016 jest Mouzenidis Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Laskonogiego 9, 02-496, zwany dalej Organizatorem.

2. Promocją objęte są wszystkie imprezy zawarte w katalogu LATO 2016 oraz systemach rezerwacyjnych organizatora.

3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest dokonanie rezerwacji imprezy z aktualnej oferty dostępnej w systemach rezerwacyjnych w okresie 01-31.12.2015.

4. Rezerwacja uznana jest za dokonaną po wpłaceniu zaliczki rezerwacyjnej w wysokości 250,00 PLN za rezerwację w terminach określonych w umowie zgłoszeniu, przy czym promocyjna zaliczka obowiązuje przy rezerwacjach dokonanych do dnia 31.12.2015. Warunkiem skorzystania z promocji jest dopłata do 28% wartości rezerwacji do dnia 31.01.2015.

5. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych, zamówienia grupowe (powyżej 15 osób) nie podlegają promocji FIRST MINUTE LATO 2016.

II. KORZYŚCI Z PROMOCJI FIRST MINUTE LATO 2016

1. RABAT DO 40%.

1.1. W promocji FIRST MINUTE LATO 2016 maksymalne rabaty wynoszą 40%.

1.2. Liczba miejsc z maksymalnymi rabatami jest ograniczona w poszczególnych terminach.

1.3. Wysokość rabatu uzależniona jest od hotelu, terminu oraz miejsca wylotu.

1.4. Rabaty dotyczą tylko świadczeń podstawowych, rabat nie obejmuje opłat lotniskowych, opłat za wyloty z lotnisk lokalnych, dodatkowych dopłat opcjonalnych.

1.5. Po wyczerpaniu miejsc z maksymalnymi rabatami oferta dostępna będzie w kolejnych etapach promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi do nich regulaminami promocji, dostępności wolnych miejsc w hotelach oraz terminów

2. ZALICZKA PROMOCYJNA 250,00 PLN ZA REZERWACJĘ ORAZ BEZPŁATNA REZYGNACJA

2.1. W trakcie trwania promocji, w celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest zaliczka rezerwacyjna w wysokości 250,00PLN/rez.

2.2. Pozostała należność z tytułu zaliczki rezerwacyjnej do wysokości 28% wartości imprezy wymagana jest do dnia 31.01.2016.

2.3. W przypadku rezygnacji z imprezy przez uczestnika promocji, przysługuje mu prawo do bezpłatnej rezygnacji z imprezy do dnia 31.12.2015. Rezygnacje z imprezy złożone przez uczestnika po tym terminie rozpatrywane będą zgodnie z Umową o Świadczenie Usług Turystycznych oraz Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Mouzenidis Travel Sp. z o.o.

3. GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY

3.1. Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji FIRST MINUTE LATO 2016 otrzymają gwarancję niezmienności ceny imprezy. Oznacza to, że nie będą pobierane ewentualne dopłaty do zarezerwowanej wycieczki, w przypadku ewentualnej zmiany jej ceny z powodu: wzrostu opłat urzędowych, opłat lotniskowych, wzrostu kursów walut, wzrostu kosztów transportu, wzrostu podatków lub opłat należnych za takie usługi.

III. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, roszczenia, uwagi i zastrzeżenia dotyczące promocji FIRST MINUTE LATO 2016 oraz jej przebiegu, składać można wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: MOUZENIDIS TRAVEL SP. z o.o. Płocka 5A lok. 159, 01-231 Warszawa.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Uczestnictwa Mouzenidis Travel Sp. z o.o.  obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

2. Wszelkie spory związane z promocją FIRST MINUTE LATO 2016 rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miejsca zarejestrowania Mouzenidis Travel Sp. z o.o.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 01.12.2015 i traci swoją ważność dnia 31.12.2015.