Perfect Time

 

 

REGULAMIN PROMOCJI PERFECT TIME

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem promocji PERFECT TIME jest Mouzenidis Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Laskonogiego 9, 02-496, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000401656, kapitał zakładowy 500.000,00 zł, NIP: 522-299-14-94 zwany dalej Organizatorem.

 

II. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od 04.10.2017 r. (włącznie).

 

III. ZASADY PROMOCJI

Promocja polega na przyznaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, Klientowi, który zawarł umowę zgłoszenie o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem, w biurach  podróży współpracujących z Organizatorem następujących benefitów:

 

1. RABAT DO 20%.

1.1. W promocji PERFECT TIME maksymalne rabaty wynoszą 20%.

1.2. Liczba miejsc z maksymalnymi rabatami jest ograniczona w poszczególnych terminach.

1.3. Wysokość rabatu uzależniona jest od hotelu, terminu oraz miejsca wylotu.

1.4. Rabaty dotyczą tylko świadczeń podstawowych, rabat nie obejmuje opłat lotniskowych, opłat za wyloty z lotnisk lokalnych, dodatkowych dopłat opcjonalnych.

1.5. Po wyczerpaniu miejsc z maksymalnymi rabatami oferta dostępna będzie w kolejnych etapach promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi do nich regulaminami promocji, dostępności wolnych miejsc w hotelach oraz terminów.

 

Przyznaniu w promocyjnej cenie 5 PLN następujących benefitów:

 

2. GWARANCJI NIEZMIENNOŚCI CENY

2.1. Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji PERFECT TIME mogą otrzymać w promocyjnej cenie 5 PLN/osobę gwarancję niezmienności ceny imprezy. Oznacza to, że nie będą pobierane ewentualne dopłaty do zarezerwowanej wycieczki, w przypadku ewentualnej zmiany jej ceny z powodu: wzrostu opłat urzędowych, opłat lotniskowych, wzrostu kursów walut, wzrostu kosztów transportu, wzrostu podatków lub opłat należnych za takie usługi.

2.2. Infant (dziecko do lat 2) otrzymuje Gwarancję Niezmienności Ceny gratis

2.3 Gwarancja niezmienności ceny jest potwierdzana przez Mouzenidis Travel po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres info@mzt.pl i podaniu numeru rezerwacji stałej.

3. REZERWACJI MIEJSC W SAMOLOCIE

3.1. Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji PERFECT TIME otrzymują możliwość rezerwacji miejsc w samolotach Ellinair, zgodnie z tabelą rejsów tego przewoźnika, z polskich portów wylotowych (Warszawa i Katowice) oraz na lotach powrotnych (lotniska Kreta - Heraklion oraz Saloniki) w promocyjnej cenie 5 PLN/os/1 strona.

3.2.  Rezerwacja miejsc nie jest możliwa dla infantów (dzieci do lat 2)

3.3. Rezerwacja miejsc w samolotach Ellinair jest potwierdzana przez Mouzenidis Travel po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres info@mzt.pl          i podaniu numeru rezerwacji stałej. 

3.3. Ilość rezerwacji miejsc na dany rejs jest ograniczona. Po wyczerpaniu puli miejsc na dany rejs nie ma możliwości zakupy ww. miejsc.

4. GWARANCJI ZMIANY DANYCH UCZESTNIKÓW

4.1. Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji PERFECT TIME mają możliwość zmiany danych uczestników (imię, nazwisko, data urodzenia), w promocyjnej cenie 5 PLN/uczestnik. Zmiana ta musi być dokonana najpóźniej na 15 dni przed datą planowanego wyjazdu.

4.2. Wszelkie zmiany mogą być dokonane w ramach dostępnych miejsc i po cenach aktualnych w dniu dokonania zmiany.

4.3. Zmiana może zostać przeprowadzona poprzez rozwiązanie dotychczasowej umowy przy jednoczesnym zawarciu nowej umowy, na podstawie której Klient zobowiązany jest zapłacić cenę za imprezę turystyczną wskazaną w nowej umowie. Numer rezerwacji nie ulega zmianie.

4.4. Gwarancja zmiany danych uczestników jest potwierdzana przez Mouzenidis Travel po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres info@mzt.pl i podaniu numeru rezerwacji stałej.

 

5. FUNDUSZ GWARANCYJNY W CENIE IMPREZY

5.1. Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji PERFECT TIME nie dopłacają za FUNDUSZ GWARANCYJNY.

5.2. Kwota, której nie musi uiszczać Klient jest różna w zależności od rodzaju imprezy. Standardowo przy imprezach pakietowych jest to 15 PLN.

5.3 Kwota ta dotyczy każdej osoby na rezerwacji. Przykładowo przy imprezie pakietowe 2+2 wynosi ona 60 PLN.

5.4. Ceny imprez turystycznych zostały pomniejszone w systemach rezerwacyjnych o kwoty wynikające z ustawy o FUNDUSZU GWARANCYJNYM.  

 

6. Rezerwacja uznana jest za dokonaną, po wpłaceniu zaliczki rezerwacyjnej w wysokości 28% za rezerwację w terminach określonych w umowie zgłoszeniu.

7. Promocją objęte są wszystkie imprezy pakietowe zawarte w katalogu LATO 2017 oraz systemach rezerwacyjnych organizatora i systemie rezerwacyjnym MerlinX, dla min. 1 osoby pełnopłatnej, przy min. 7 dniowym pobycie.

8. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych, zamówienia grupowe (powyżej 15 osób) nie podlegają promocji PERFEKT TIME.

 

IV. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, roszczenia, uwagi i zastrzeżenia dotyczące promocji PERFECT TIME oraz jej przebiegu, składać można wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: MOUZENIDIS TRAVEL SP. z o.o. Płocka 5A, 01-231 Warszawa.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2 nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Uczestnictwa Mouzenidis Travel Sp. z o.o. obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

2. Wszelkie spory związane z promocją PERFECT TIME rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miejsca zarejestrowania Mouzenidis Travel Sp. z o.o.

3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla uczestników promocji w biurach podróży współpracujących z Mouzenidis Travel oraz na www.mzt.pl

4. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji.

7. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04.10.2017 r.