Regulamin First Greece - etap 4

 

REGULAMIN PROMOCJI    LATO 2018

 

ETAP IV

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem promocji FIRST GREECE LATO 2018 jest Mouzenidis Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Laskonogiego 9, 02-496, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000401656, kapitał zakładowy 500.000.00 zł, NIP: 522-299-14-94 zwany dalej Organizatorem.

 

II. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r. (włącznie).

 

III. ZASADY PROMOCJI

Promocja polega na przyznaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, Klientowi, który zawarł umowę zgłoszenie o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem, w biurach podróży współpracujących z Organizatorem następujących benefitów:

 

1. RABAT DO 60%.

1.1. W promocji FIRST GREECE LATO 2018 maksymalne rabaty wynoszą 60%.

1.2. Liczba miejsc z maksymalnymi rabatami jest ograniczona w poszczególnych terminach.

1.3. Wysokość rabatu uzależniona jest od hotelu, terminu oraz miejsca wylotu.

1.4. Rabaty dotyczą tylko świadczeń podstawowych, rabat nie obejmuje opłat lotniskowych, opłat za wyloty z lotnisk lokalnych, dodatkowych dopłat opcjonalnych.

1.5. Po wyczerpaniu miejsc z maksymalnymi rabatami oferta dostępna będzie w kolejnych etapach promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi do nich regulaminami promocji, dostępności wolnych miejsc w hotelach oraz terminów.

 

2. ZALICZKA PROMOCYJNA - 8% WARTOŚCI REZERWACJI

2.1. W trakcie trwania promocji, w celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest zaliczka rezerwacyjna w wysokości 8%.

2.2. Pozostała należność z tytułu zaliczki rezerwacyjnej do wysokości 28% wartości imprezy wymagana jest do dnia 31.01.2018.

 

3. REZERWACJA MIEJSC W SAMOLOCIE W CENIE 5 PLN

3.1. Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji FIRST GREECE LATO 2018 otrzymują możliwość rezerwacji miejsc w samolotach Ellinair, w promocyjnej cenie 5 PLN/os/odcinek zgodnie z tabelą rejsów tego przewoźnika, z polskich portów wylotowych (Warszawa, Katowice, Poznań).

3.2.Rezerwacja miejsc w samolotach Ellinair jest potwierdzana przez Mouzenidis Travel po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres info@mzt.pl. Mouzenidis Travel będzie w miarę możliwości starał się spełniać prośby dotyczące rezerwacji konkretnych miejsc w samolotach, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności przydzielane są miejsca w rzędach 1-3. W przypadku osób poniżej 18 roku życia  nie jest możliwa rezerwacja rzędu 1 oraz miejsc przy wyjściach awaryjnych.

3.3. Ilość rezerwacji miejsc w promocyjnej cenie 5 PLN/os/odcinek na dany rejs ograniczona. Po wyczerpaniu puli miejsc nie przysługuje świadczenie zastępcze, ani inna rekompensata.

 

4. GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY

4.1. Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji FIRST GREECE LATO 2018 otrzymają gwarancję niezmienności ceny imprezy. Oznacza to, że nie będą pobierane ewentualne dopłaty do zarezerwowanej wycieczki, w przypadku ewentualnej zmiany jej ceny z powodu: wzrostu opłat urzędowych, opłat lotniskowych, wzrostu kursów walut, wzrostu kosztów transportu, wzrostu podatków lub opłat należnych za takie usługi.

 

5. GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY

5.1. Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji FIRST GREECE LATO 2018 otrzymają Gwarancję Najniższej Ceny. Organizator gwarantuje, że cena imprezy turystycznej do dnia 31.03.2018 nie będzie wyższa. Jeżeli do dnia 31.03.2018 cena imprezy turystycznej (organizowanej przez Mouzenidis Travel) identycznej pod względem terminu wyjazdu, lotniska wylotowego, hotelu, liczby pokoi, typu pokoju i konfiguracji osób w pokoju, wieku uczestników imprezy turystycznej, formy wyżywienia, klasy przelotu, ilości pokoi na rezerwacji będzie niższa niż cena, po której Klient kupił imprezę turystyczną w trakcie trwania promocji, Organizator zwróci Klientowi różnicę. Gwarancja nie obejmuje cen rezerwacji dokonanych po 31.03.2018.

5.2 Zwrot różnicy zostanie dokonany poprzez pomniejszenie należności Klienta w stosunku do Organizatora. W sytuacji jeśli Klient wpłaci do tego czasu całą należność za imprezę turystyczną, Organizator zwróci tę różnicę poprzez biuro podróży, w którym dokonana została rezerwacja imprezy turystycznej.

 

6. GWARANCJA BEZKOSZTOWEJ ZMIANY REZERWACJI

6.1. Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji FIRST GREECE LATO 2018 mają możliwość bezkosztowej zmiany rezerwacji. Zmiana ta musi być dokonana najpóźniej na 30 dni przed datą planowanego wyjazdu. Bezkosztowa zmiana obejmuje zmianę: danych uczestników, lotniska wylotowego, destynacji, hotelu, rodzaju pokoju, rodzaju wyżywienia, terminu wyjazdu.

6.2. Wszelkie zmiany mogą być dokonane w ramach dostępnych miejsc i po cenach aktualnych w dniu dokonania zmiany.

6.3. Bezkosztowa zmiana może zostać przeprowadzona poprzez rozwiązanie dotychczasowej umowy przy jednoczesnym zawarciu nowej umowy, na podstawie której Klient zobowiązany jest zapłacić cenę za imprezę turystyczną wskazaną w nowej umowie.

 

7. FUNDUSZ GWARANCYJNY W CENIE IMPREZY

7.1. Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji FIRST GREECE LATO 2017 nie dopłacają za FUNDUSZ GWARANCYJNY.

7.2. Kwota, której nie musi uiszczać Klient jest różna w zależności od rodzaju imprezy. Standardowo przy imprezach pakietowych jest to 15 PLN.

7.3  Kwota ta dotyczy każdej osoby na rezerwacji. Przykładowo przy imprezie pakietowe 2+2 wynosi ona 60 PLN.

7.4. Ceny imprez turystycznych zostały pomniejszone w systemach rezerwacyjnych o kwoty wynikające z ustawy o FUNDUSZU GWARANCYJNYM.  

 

8. Rezerwacja uznana jest za dokonaną, po wpłaceniu zaliczki rezerwacyjnej w wysokości 3% za rezerwację w terminach określonych w umowie zgłoszeniu. Warunkiem skorzystania z promocji jest dopłata do 28% wartości rezerwacji do dnia 31.01.2018.

9. Promocją objęte są wszystkie imprezy pakietowe zawarte w katalogu LATO 2018 oraz systemach rezerwacyjnych organizatora i systemie rezerwacyjnym MerlinX, dla min. 1 osoby pełnopłatnej, przy min. 7 dniowym pobycie.

10. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych, zamówienia grupowe (powyżej 15 osób) nie podlegają promocji FIRST GREECE LATO 2018.

 

IV. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, roszczenia, uwagi i zastrzeżenia dotyczące promocji FIRST GREECE LATO 2018 oraz jej przebiegu, składać można wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: MOUZENIDIS TRAVEL SP. z o.o. Płocka 5A, 01-231 Warszawa.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2 nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Uczestnictwa Mouzenidis Travel Sp. z o.o. obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

2. Wszelkie spory związane z promocją FIRST GREECE LATO 2018 rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miejsca zarejestrowania Mouzenidis Travel Sp. z o.o.

3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla uczestników promocji w biurach podróży współpracujących z Mouzenidis Travel oraz na www.mzt.pl

4. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji.

7. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 r.