Regulamin First Greece - etap 5

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI    LATO 2017

ETAP V

 

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem promocji FIRST GREECE LATO 2017 jest Mouzenidis Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Laskonogiego 9, 02-496, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000401656, kapitał zakładowy 500.000,00 zł, NIP: 522-299-14-94 zwany dalej Organizatorem.

 

II. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od 01.02.2017 r. do 24.02.2017 r. (włącznie).

 

III. ZASADY PROMOCJI

Promocja polega na przyznaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, Klientowi, który zawarł umowę zgłoszenie o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem, w biurach  podróży współpracujących z Organizatorem następujących benefitów:

1.RABAT DO 30%.

1.1. W promocji FIRST GREECE LATO 2017 maksymalne rabaty wynoszą 30%.

1.2. Liczba miejsc z maksymalnymi rabatami jest ograniczona w poszczególnych terminach.

1.3. Wysokość rabatu uzależniona jest od hotelu, terminu oraz miejsca wylotu.

1.4. Rabaty dotyczą tylko świadczeń podstawowych, rabat nie obejmuje opłat lotniskowych, opłat za wyloty z lotnisk lokalnych, dodatkowych dopłat opcjonalnych.

1.5. Po wyczerpaniu miejsc z maksymalnymi rabatami oferta dostępna będzie w kolejnych etapach promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi do nich regulaminami promocji, dostępności wolnych miejsc w hotelach oraz terminów.

2. GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY

2.1. Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji FIRST GREECE LATO 2017 otrzymają gwarancję niezmienności ceny imprezy. Oznacza to, że nie będą pobierane ewentualne dopłaty do zarezerwowanej wycieczki, w przypadku ewentualnej zmiany jej ceny z powodu: wzrostu opłat urzędowych, opłat lotniskowych, wzrostu kursów walut, wzrostu kosztów transportu, wzrostu podatków lub opłat należnych za takie usługi.

3. BEZPŁATNA REZERWACJA MIEJSC W SAMOLOCIE

3.1. Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji FIRST GREECE LATO 2017 otrzymują możliwość rezerwacji bezpłatnych miejsc w samolotach Ellinair, zgodnie z tabelą rejsów tego przewoźnika, z polskich portów wylotowych (Warszawa i Katowice)

3.2. Bezpłatna rezerwacja miejsc w samolotach Ellinair dotyczy rezerwacji w pierwszych 3 rzędach siedzeń i jest potwierdzana przez Mouzenidis Travel po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres info@mzt.pl       

3.3. Ilość bezpłatnych rezerwacji miejsc na dany rejs jest ograniczona. Po wyczerpaniu puli miejsc na dany rejs nie przysługuje świadczenie zastępcze, ani inna rekompensata.

4. FUNDUSZ GWARANCYJNY W CENIE IMPREZY

4.1. Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji FIRST GREECE LATO 2017 nie dopłacają za FUNDUSZ GWARANCYJNY.

4.2. Kwota, której nie musi uiszczać Klient jest różna w zależności od rodzaju imprezy. Standardowo przy imprezach pakietowych jest to 15 PLN.

4.3  Kwota ta dotyczy każdej osoby na rezerwacji. Przykładowo przy imprezie pakietowej 2+2 wynosi ona 60 PLN.

4.4. Ceny imprez turystycznych zostały pomniejszone w systemach rezerwacyjnych o kwoty wynikające z ustawy o FUNDUSZU GWARANCYJNYM.  

 

5. Rezerwacja uznana jest za dokonaną, po wpłaceniu zaliczki rezerwacyjnej w wysokości 28% za rezerwację w terminach określonych w umowie zgłoszeniu.

6. Promocją objęte są wszystkie imprezy pakietowe zawarte w katalogu LATO 2017 oraz systemach rezerwacyjnych organizatora i systemie rezerwacyjnym MerlinX, dla min. 1 osoby pełnopłatnej, przy min. 7 dniowym pobycie.

7. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych, zamówienia grupowe (powyżej 15 osób) nie podlegają promocji FIRST GREECE LATO 2017.

 

IV. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, roszczenia, uwagi i zastrzeżenia dotyczące promocji FIRST GREECE LATO 2017 oraz jej przebiegu, składać można wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: MOUZENIDIS TRAVEL SP. z o.o. Płocka 5A, 01-231 Warszawa.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2 nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Uczestnictwa Mouzenidis Travel Sp. z o.o. obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

2. Wszelkie spory związane z promocją FIRST GREECE LATO 2017 rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miejsca zarejestrowania Mouzenidis Travel Sp. z o.o.

3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla uczestników promocji w biurach podróży współpracujących z Mouzenidis Travel oraz na www.mzt.pl

4. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji.

7. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 r.