REGULAMIN KUPONÓW RABATOWYCH 100 PLN - TARGI GLOBALNIE

1. Wystawcą kuponów rabatowych jest Mouzenidis Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Laskonogiego 9, 02-496.

2. Realizacja kuponów rabatowych możliwa jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w każdym biurze podróży, będącym agentem Mouzenidis Travel Sp. z o.o. Wykaz biur agencyjnych dostępny jest pod adresem internetowym: www.mouzenidis.pl/where-to-buy.

3. Każdy kupon rabatowy posiada indywidualne oznaczenie:

- datę ważności,

- indywidualny ciąg znaków.

4. Kupon rabatowy otrzymać można tylko i wyłącznie na stanowisku Mouzenidis Travel, podczas targów Grecka Panorama, odbywających się w terminie 18-20.04.2016,Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1 

5. Kupony posiadają datę ważności.

6. Skorzystanie z kuponu przez osoby biorące udział w promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych dla celów promocyjnych i marketingowych przez Mouzenidis Travel Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.).

7. Kupon nie może zostać wymieniony na środki pieniężne, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego, innego niż określony w niniejszym regulaminie.

8. Kupon może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

9. Kupon będzie uprawniał do wzięcia udziału w Promocji, z zastrzeżeniem, iż zakup uprawniający do uzyskania bonu rabatowego nie podlega obniżeniu o rabat przewidziany dla kuponu rabatowego.

10. Każdorazowo określa się rodzaj imprezy turystycznej objętej promocją.

11. W kwestiach zwrotów imprez turystycznych, organizowanych przez Mouzenidis Travel Sp. z o.o. zakupionych w promocji, obowiązują Ogólne Warunki Uczestnictwa Mouzenidis Travel Sp. z o.o.

12. Zebranie kliku kuponów rabatowych nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanego rabatu. Kuponów nie można łączyć.

13. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi rabatami.

14. Pracownik biura podróży, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia kuponu i jego realizacji, jeżeli przedłożony kupon budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.

15. Pracownik biura podróży ma obowiązek odmówić przyjęcia kuponu, jeśli minął okres jego ważności.

16. Ilość kuponów jest limitowana.

17. Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymagane do zrealizowania zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby organizatora.