Regulamin Grecka Panorama - Koło Fortuny

REGULAMIN PROMOCJI - KOŁO FORTUNY

 

I. ORGANIZATOR

1.Organizatorem promocji KOŁO FORTUNY jest Mouzenidis Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Laskonogiego 9, 02-496, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000401656, kapitał zakładowy 500.000,00 zł, NIP: 522-299-14-94 zwany dalej Organizatorem.

 

II. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1.Promocja trwa od 03.12.2016 r. do 04.12.2016 r. (włącznie).

 

III. ZASADY LOSOWANIA

1. W promocji mogą brać udział osoby pełnoletnie, które podczas targów Grecka Panorama spełnią następujące warunki:

a) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i podpiszą ją na specjalnym druku organizatora

b) polubią profil Mouzenidisp na Facebooku

 

IV. WARUNKI LOSOWANIA

1.Osoba, która spełniła warunki określone w pkt III otrzymuje możliwość wygranej poprzez zakręcenie "kołem fortuny"

2.Każda osoba ma możliwość jednego zakręcenia kołem.

3.W przypadku wylosowania nagrody rzeczowej, wygrana osoba otrzymuje ją bezpośrednio po losowaniu

4.W przypadku wylosowania zniżki na imprezę pakietową Mouzenidis Travel będzie ona przyznana po wysłaniu na info@mzt.pl niezbędnych danych personalnych oraz wybranej przez klienta oferty. Następnie należy dokonać za pośrednictwem infolinii Mouzenidis Travel Poland rezerwacji podpisać umowę oraz dokonać płatności zaliczki zgodnie z ogólnymi warunkami uczestnictwa Mouzenidis Travel. Zniżka dotyczy jednej rezerwacji, dla max. 6 osób, pod warunkiem, że mieszkają w jednym pokoju. Zgłoszenie realizacji wygranej musi odbyć się do 31.12.2016, po tym terminie wygrana nie może być potwierdzona.

5.W przypadku wylosowania kuponu do dalszego losowania na przelot lub pobyt w Grecji, wygrana osoba otrzymuje unikalny numer, którego jedną cześć zachowuje, natomiast drugą wrzuca do kuli. Losowanie przelotu lub 7 dniowego pobytu w Grecji dla 2 osób odbędzie się podczas targów Grecka Panorama. W dniu 03.12.2016 na głównej scenie o godzinie 15.30,a w dniu 04.12.2016 przy stanowisku nr 28 o godz. 15:00. Jeżeli wygrany numer zgadza się z numerem zachowanym przez wygraną osobę otrzymuje ona voucher uprawniający do realizacji wygranej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny oraz miejsca losowania. Organizator ma prawo wskazania terminu wylotu (powrót po 7 dniach) lub pobytu. Wylot lub pobyt odbędzie się w miesiącu czerwcu lub wrześniu 2017 r. Zgłoszenie realizacji wygranej musi odbyć się do 10.01.2017, po tym terminie wygrana nie może być potwierdzona.

6.Nie ma możliwości zamiany wygranych na gotówkę lub inne produkty Mouzenidis Travel.

7. Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami Mouzenidis Travel

V. REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje, roszczenia, uwagi i zastrzeżenia dotyczące promocji KOŁO FORTUNY oraz jej przebiegu, składać można wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: MOUZENIDIS TRAVEL SP. z o.o. Płocka 5A, 01-231 Warszawa.

2.Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

3.Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2 nie będą rozpatrywane.

4.Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Uczestnictwa Mouzenidis Travel Sp. z o.o. obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

2. Wszelkie spory związane z promocją KOŁO FORTUNY rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miejsca zarejestrowania Mouzenidis Travel Sp. z o.o.

3.Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla uczestników promocji podczas targów Gracka Panorama na stanowisku Ellinair/Mouzenidis Travel.

4.Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6.Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji.

7. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.12.2017 r.