Regulamin Grecka Panorama - Konkurs Ellinair

 

REGULAMIN PROMOCJI - WYGRAJ PRZELOT DO GRECJI

 

I. ORGANIZATOR

1.Organizatorem promocji WYGRAJ PRZELOT DO GRECJI jest Mouzenidis Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Laskonogiego 9, 02-496, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000401656, kapitał zakładowy 500.000,00 zł, NIP: 522-299-14-94 zwany dalej Organizatorem.

 

II. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1.Promocja trwa od 03.12.2016 r. do 04.12.2016 r. (włącznie).

 

III. ZASADY PROMOCJI

1. W promocji mogą brać udział osoby pełnoletnie, które podczas targów Grecka Panorama spełnią następujące warunki:

a) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i podpiszą ją na specjalnym druku organizatora

b) wykonają zdjęcie "selfi" na stanowisku Ellinair podczas targów Grecka Panorama

c) wstawią wykonane zdjęcia na własnym profilu Facebook, z opisem #EllinairPoland oraz pozostawią je tam minimum do 15.12.2016 roku. Zdjęcie nie może

d) polubią profil Ellinair na Facebooku

 

III. WARUNKI REALIZACJI WYGRANEJ

1.Promocja polega na przyznaniu wylosowanym, dwóm osobom przelotu w dwie strony z Polski do Grecji linią Ellinair.

2.Losowanie odbędzie się dnia 21.12.2016 o godzinie 13.00

3.Wylosowana osoba zostanie poinformowana mailowo o wygranej.

4.Wygrana osoba ma prawo wskazania lotniska wylotowego (Warszawa, Katowice) oraz docelowego (Saloniki, Kreta-Heraklion).

5.Organizator ma prawo wskazania terminu wylotu (powrót po 7 dniach). Wylot odbędzie się w miesiącu czerwcu lub wrześniu 2017 r.

6. Zgłoszenie realizacji wygranej musi odbyć się do 10.01.2017, po tym terminie wygrana nie może być potwierdzona.

7.Nie ma możliwości zamiany wygranej na gotówkę lub inne produkty Mouzenidis Travel.

8. Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami Mouzenidis Travel

 

IV. REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje, roszczenia, uwagi i zastrzeżenia dotyczące promocji WYGRAJ PRZELOT DO GRECJI oraz jej przebiegu, składać można wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: MOUZENIDIS TRAVEL SP. z o.o. Płocka 5A, 01-231 Warszawa.

2.Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

3.Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2 nie będą rozpatrywane.

4.Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Uczestnictwa Mouzenidis Travel Sp. z o.o. obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

2. Wszelkie spory związane z promocją WYGRAJ PRZELOT DO GRECJI rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miejsca zarejestrowania Mouzenidis Travel Sp. z o.o.

3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla uczestników promocji podczas targów Gracka Panorama na stanowisku Ellinair/Mouzenidis Travel.

4.Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6.Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji.

7. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.12.2017 r.