Regulamin Grecka Panorama - Kupony Rabatowe 100 PLN

 

REGULAMIN PROMOCJI - KUPONY RABATOWE GRECKA PANORAMA

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem promocji KUPONY RABATOWE GRECKA PANORAMA jest Mouzenidis Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Laskonogiego 9, 02-496, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000401656, kapitał zakładowy 500.000,00 zł, NIP: 522-299-14-94 zwany dalej Organizatorem.

 

II. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od 03.12.2016 r. do 12.12.2016 r. (włącznie).

 

III. ZASADY PROMOCJI

1.Promocja polega na przyznaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, Klientowi, który zawarł umowę zgłoszenie o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem, w biurach  podróży współpracujących z Organizatorem RABATU W WYSOKOŚCI 100 pln za każdą osobę dorosłą i dzieci powyżej 12 roku życia.

3. Kuponu promocyjne są do odebrania podczas targów Grecka Panorama, na stanowisku Mouzenidis Travel.

2. Promocją objęte są wszystkie rezerwacje dokonane w terminie pomiędzy 03.12.2016, a 12.12.2016 włącznie. Za datę rezerwacji uważa się wprowadzenie jej do systemu rezerwacyjnego organizatora lub systemu rezerwacyjnego MerlinX (rezerwacja stała lub opcjonalna, która zostanie potwierdzona).

3. Warunkiem uzyskania rabatu jest przedstawienie przed dokonaniem rezerwacji bonu rabatowego przez Klienta.

4. Po dokonaniu rezerwacji, Agent zobowiązany jest podać mailowo - info@mzt.pl unikatowy kod rabatu, na podstawie którego zostanie obniżona cena rezerwacji. 

2. Rezerwacja uznana jest za dokonaną, po wpłaceniu zaliczki rezerwacyjnej w wysokości 8% za rezerwację w terminach określonych w umowie zgłoszeniu. Warunkiem skorzystania z promocji jest dopłata do 28% wartości rezerwacji do dnia 31.01.2017.

7. Promocją objęte są wszystkie imprezy pakietowe zawarte w katalogu LATO 2017 oraz systemach rezerwacyjnych organizatora i systemie rezerwacyjnym MerlinX, dla min. 1 osoby pełnopłatnej, przy min. 7 dniowym pobycie.

8. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych, zamówienia grupowe (powyżej 15 osób) nie podlegają promocji KUPONY RABATOWE GRECKA PANORAMA.

 

IV. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, roszczenia, uwagi i zastrzeżenia dotyczące promocji KUPONY RABATOWE GRECKA PANORAMA oraz jej przebiegu, składać można wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: MOUZENIDIS TRAVEL SP. z o.o. Płocka 5A, 01-231 Warszawa.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2 nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Uczestnictwa Mouzenidis Travel Sp. z o.o. obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

2. Wszelkie spory związane z promocją KUPONY RABATOWE GRECKA PANORAMA rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miejsca zarejestrowania Mouzenidis Travel Sp. z o.o.

3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla uczestników promocji w biurach podróży współpracujących z Mouzenidis Travel oraz na www.mzt.pl

4. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6.Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji.

7. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.12.2017 r.