Nowy Rok z Mouzenidis Travel

Regulamin akcji promocyjnej Nowy Rok z Mouzenidis Travel

 

1. Darmowy bilet lotniczy przysługuje agencji, która w okresie 04.01.2016 - 31.01.2016 r. sprzeda 10 PAX.

2. Za każde sprzedane 10 PAX przysługuje 1 bilet lotniczy w obie strony.

3. Bilet obowiązuje na połączenie liniami lotniczymi Ellinair na Kretę.

4. Bilet obowiązuje na 1 tydzień, w okresie 02.06-30.06 oraz od 01.09-06.10 2016r.

5.  Aby skorzystać z promocji, agent po osiągnięciu progu sprzedaży 10 PAX agent powinien przekazać Mouzenidis Travel informację z chęcią wykorzystania biletu, wysyłając e-mail na info@mouzenidis.pl do 29.02.2016.

6. Dostępność terminu wykorzystania biletów lotniczych uzyskanych w akcji promocyjnej określa Mouzenidis Travel Sp. z o. o.

7. W razie niedostępności pożądanego terminu wykorzystania biletu, Mouzenidis Travel Sp. z o. o. zobowiązuje się do wskazania dostępnego terminu.

8. Uczestnicy akcji promocyjnej zobowiązani są do przestrzegania Ogólnych Warunków Przewozu Lotniczego świadczonych przez linie lotnicze Ellinair S.A.. Warunki dostępne są na stronie internetowej www.mouzenidis.pl

9. Liczba biletów jest ograniczona. W razie wyczerpania się biletów promocyjnych, Mouzenidis Travel Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji promocyjnej przed regulaminowym końcem promocji, tj. 31.01.2016.

10. Bilet nie może zostać wymieniony na środki pieniężne, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego, innego niż określony w niniejszym regulaminie.

11. Skorzystanie z kuponu przez osoby biorące udział w promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych dla celów promocyjnych i marketingowych przez Mouzenidis Travel Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymagane do zrealizowania zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby organizatora.