Regulamin Złap Rabat

  

 Tylko w terminie 19-22.04 WSZYSTKIE nasze wyjazdy czerwcowe na Chalkidiki, Riwierę Olimpijską i Kretę (zarówno z wylotem z Warszawy jak i Katowic) możecie Państwo zarezerwować ze 100 PLN rabatem na rezerwację.

Wszystkie ceny w systemie rezerwacyjnym Mouzenidis Travel On-Line oraz w MerlinX

zostały już odpowiednio obniżone.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi ofertami. 

 

 

Regulamin promocji „ZŁAP RABAT 100 PLN

 

§1

Organizator

 

Organizatorem promocji „ZŁAP RABAT 100 PLN” jest MOUZENIDIS TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Organizator”; adres: 02-496 Warszawa, ul. Laskonogiego 9; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Wars       zawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401656 oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 1332 i numerem rejestrowym 90782; posiadająca NIP: 522-29-91-494 oraz REGON: 145877564),

 

§2

Dostępność regulaminu

 

 1. Promocja „ZŁAP RABAT 100 PLN”, zwana dalej „promocją”, jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla uczestników Promocji w biurach podróży pośredniczących w sprzedaży oferty Mouzenidis Travel Sp z o.o. oraz na www.mzt.pl
 3. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

 

§3

Czas trwania Promocji

 Promocja trwa od 19.04.2016r. do 22.04.2016r. (włącznie). 

 

§4

Zasady uczestnictwa w Promocji

 

1. Promocja polega na przyznaniu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, klientowi, który zawarł umowę-zgłoszenie o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem, w biurach podróży pośredniczących w sprzedaży oferty Mouzenidis Travel sp. z o.o, w okresie trwania promocji, na pakietową lotniczą imprezę turystyczną z oferty Organizatora w sezonie Lato 2016: rabatu kwotowego w wysokości 100 zł na rezerwację.

2. Promocja dotyczy wylotów z Warszawy lub Katowic na następujące kierunki i daty:

a) Saloniki (SKG - destynacje: Riwiera Olimpijska i Chalkidiki), w terminach wylotów: 14/06, 21/06, 28/06

b) Kreta (HER), w terminach wylotów: 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06

3.Ceny zaprezentowane na stronie internetowej www.mzt.pl oraz w systemie rezerwacyjnym merlinX, dotyczące ww. ofert są cenami kompletnymi. Oznacza to, że zawierają już wszystkie rabaty oraz obowiązkowe dopłaty jak opłaty lotniskowe.

4. Promocją są również objęte wyjazdy grupowe, tj. grupy rozpoczynające się od min. 15 osób dla 1 rezerwacji, lecących w tym samym terminie i do tego samego hotelu.

5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

§5

Uczestnicy

 

W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

§6

Skutki zmiany rezerwacji

 

 1. W przypadku rozwiązania umowy-zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po stronie Organizatora uczestnicy nabywają prawo do zachowania korzyści wynikających z promocji, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. W przypadku zmian rezerwacji dokonywanych przez uczestnika promocji zastosowanie mają postanowienia umowy-zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa Organizatora. Przyznane klientowi korzyści na podstawie niniejszego regulaminu przepadają w momencie zawarcia umowy-zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej.

 

§7

Reklamacje

 

 1. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Promocji można składać wyłącznie pisemnie na adres siedziby Organizatora: ul.Płocka 5a, 01-231 Warszawa przez cały czas trwania promocji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

§8

 Postanowienia końcowe

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia promocji.
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2016 r.