Zgarnij 40 pln

 

 

REGULAMIN PROMOCJI ZGARNIJ 40 PLN

dla Partnerów Handlowych

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem promocji ZGARNIJ 40 PLN jest Mouzenidis Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Laskonogiego 9, 02-496, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000401656, kapitał zakładowy 500.000,00 zł, NIP: 522-299-14-94 zwany dalej Organizatorem.

 

II. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od 04.10.2017 r. (włącznie).

 

III. ZASADY PROMOCJI

Promocja polega na przyznaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Partnerowi Handlowemu (aktywnemu sprzedawcy), który dokonał min. 2 rezerwacji z oferty Mouzenidis Travel następującego  benefitu:

 

KWOTY 20 PLN ZA KAŻDĄ DOKONANĄ REZERWACJĘ

1.1. Partner Handlowy, którzy dokona w okresie trwania promocji min. 2 rezerwacji zgodnie z wymogami określonymi w pkt. III 2-4 otrzyma 40 PLN za dwie rezerwację. Premia w wysokości 40 PLN przyznawana jest przy sprzedaży co drugiej rezerwacji. Przykładowo agent dokonał 6 rezerwacji, premia wynosić będzie 120 PLN, jednak w przypadku dokonania 5 rezerwacji kwota wyniesie 80 PLN.

1.2. Kwota premii jest przeznaczona dla sprzedawcy, który dokonał rezerwacji i będzie przekazana do dnia 15.04.2017 po uprzednim ustaleniu terminu, przez przedstawiciela regionalnego Mouzenidis Travel.

1.3. Gratyfikacja będzie przekazana w formie bonów sodexo.

1.4. Warunkiem otrzymania bonów jest wypełnienie w przeciągu max 1 dnia roboczego od dokonania każdej drugiej rezerwacji poniższego linku - BONY

1.5. Nie ma możliwości kumulowania sprzedaży pomiędzy sprzedawcami czy punktami sprzedażowymi.

1.6. Liczba bonów sodexo jest ograniczona.

1.7. Wszystkie rezerwacje objęte promocją muszą być dokonane w okresie trwania promocji.

2. Rezerwacja uznana jest za dokonaną, po wpłaceniu zaliczki rezerwacyjnej w wysokości 28% za rezerwację w terminach określonych w umowie zgłoszeniu.

3. Promocją objęte są wszystkie imprezy pakietowe zawarte w katalogu LATO 2017 oraz systemach rezerwacyjnych organizatora i systemie rezerwacyjnym MerlinX, dla min. 1 osoby pełnopłatnej, przy min. 7 dniowym pobycie.

4. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych, zamówienia grupowe (powyżej 15 osób) nie podlegają promocji ZGARNIJ 40 PLN.

 

IV. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, roszczenia, uwagi i zastrzeżenia dotyczące promocji ZGARNIJ 40 PLN oraz jej przebiegu, składać można wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: MOUZENIDIS TRAVEL SP. z o.o. Płocka 5A, 01-231 Warszawa.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2 nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Uczestnictwa Mouzenidis Travel Sp. z o.o. obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

2. Wszelkie spory związane z promocją ZGARNIJ 40 PLN rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miejsca zarejestrowania Mouzenidis Travel Sp. z o.o.

3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla uczestników promocji w biurach podróży współpracujących z Mouzenidis Travel.

4. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji.

7. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04.10.2017 r.