Avio program Atina / Atika / Lutraki/ Peloponez 2021

GRČKA 

ATINA / ATIKA / LUTRAKI EVIA / PELOPONEZ

INDIVIDUALNI POLASCI

 LETOVI IZ BEOGRADA REDOVNIM LINIJAMA ZA ATINU

 PAKET ARANŽMAN PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI: SMEŠTAJ + AVIO PREVOZ + AVIO TAKSE + TRANSFER

 (osim ukoliko nije naglašeno u online sistemu da transfer nije uključen)

 CENA JE IZRAŽENA U EVRIMA OBJAVLJENA NA ONLINE SISTEMU MOUZENIDIS TRAVEL – SRBIJA 

 Program putovanja br. 2 koji važi od 01.10.2020.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije se plaća 30% od hotelskog smeštaja i celokupan iznos avio karata sa taksama - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA, AMEX i MASTER platnim karticama kao i na račun kompanije Mouzenidis Travel u roku do 24h  od  potvrde rezervacije ili prilikom rezervacije aranžmana u zavisnosti od uslova avio kompanije. Postoji mogućnost odloženog plaćanja ( hotelskog dela aranžmana) kreditnim karticama Bance Intese i to karticom AMEX (maximum 3 rate), VISA, MASTER ( maximum 4 rate). Preostali iznos do pune cene aranžmana, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na put. Za rezervacije napravljene neposredno pre putovanja, tj. u periodu kraćem od 15 dana pre početka usluge plaćanje u celosti je obavezno izvršiti odmah, nakon potvrde rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu cena aranžmana podleže promeni.

Za hotele koji su na PROMOTIVNOM PROGRAMU (EARLY BOOKING), način plaćanja je sledeći:

  •  Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupne cene aranžmana, a najkasnije u roku od 5 dana od dana potvrde rezervacije
  • Preostali iznos, do pune cene aranžmana 70%, potrebno je uplatiti najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
  • Ukoliko je aranžman urađen pod uslovima specijalne akcije- dodatni popust za uplatu u celosti uplata je 100% u roku od 5 dana od dana potvrde rezervacije.

Program putovanja:1. dan BEOGRAD - ATINA Početak programa putovanja samostalnim odlaskom putnika na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu 2 sata pre zvanično objavljenog vremena poletanja aviona kod šaltera za čekiranje, avio kompanije kod koje je rezervisana avio karta. Pristupanje šalteru za predaju prtljaga, pristupanje šalteru za pasošku kontrolu. Let. Po sletanju, sledi pasoška kontrola, preuzimanje predatog prtljaga i transfer do hotela (osim ukoliko nije naglašeno, na online sistemu da transfer nije uključen u cenu paket aranžmana) po rasporedu u hotele gde gosti borave ATINA / ATIKA / LUTRAKI / EVIA / PELOPONEZ /. Smeštaj u sobe (soba je rezervisana od 14:00 časova a može biti i ranije u slučaju raspoloživosti), noćenje. 2. dan - poslednji dan ATINA / ATIKA / LUTRAKI / EVIA / PELOPONEZ. Boravak u objektu na bazi izabrane usluge, noćenje; Poslednji dan/dan putovanja Atina – Beograd/ Poslednji dan boravka ATINA / ATIKA / LUTRAKI / EVIA / PELOPONEZ. Napuštanje soba do 10:00 časova ili prema pravilima hotela, slobodno vreme do transfera na aerodrom (osim ukoliko nije naglašeno na online sistemu da transfer nije uključen u cenu paket aranžmana. Čekiranje i pasoška kontrola. Let avio kompanijom kod koje je rezervisana avio karta. Dolazak u Beograd. Kraj usluge. Napomena:  Za ostvro Evia trajekt nije uključen u cenu paket aranžmana.

VREME POLETANJA AVIONA I DOLASKA NA AERODROM NIKOLA TESLA U BEOGRADU: Molimo sve putnike da dobro obrate pažnju na detalje leta avio kompanijom preko koje su rezervisali karte I SAMI SE OBAVESTE NA TELEFONU INFORMACIJA AERODROMA NIKOLA TESLA (+381 11 209 4444) O EVENTUALNIM PROMENAMA VREMENA LETA.Za svakog avio prevoznika, važe određena pravila vezana za posluženje u avionu, prtljag i ručni prtljag, vreme čekiranja i predaje prtljaga te molimo putnike da se dobro upoznaju sa ovim pravilima. U zavisnosti od odabranog avio prevoznika, cene avio prevoza ne mora uključivati cenu prtljaga, koji se u tom slučaju dodatno naplaćuje, prema pravilima avio kompanije. Od momenta predaje prtljaga, brigu o putnicima preuzima služba aerodroma i avio kompanije, a gost je dužan ponašati se po dobijenim instrukcijama. U slučaju kašnjenja aviona, putnik će sve zvanične informacije o novom vremenu polaska dobiti isključivo od službe aerodrome u Beogradu / Atini. Raspored sedenja u avionu određuje aerodromska služba. Spojena mesta nisu zagarantovana putnicima koji prtljag predaju među poslednjima ili kasne na let.

PAKET ARANŽMAN OBUHVATA: Povratna avio karta na relaciji Beograd - Atina - Beograd (letovi avio kompanije koju odaberete prilikom rezervacije u online sistemu), transferi na destinacijama u kojima se vreme dolaska i povratka uklapa u satnicu-  07:00 i 22:00 ATINA / ATIKA / LUTRAKI / EVIA / PELOPONEZ aerodrom - hotel - aerodrom (osim ukoliko nije naglašeno u online sistemu da transfer nije uključen u cenu paket aranžmana), boravak od odabranog broja noćenja sa uslugom po izboru u hotelima ili apartmanima, aerodromske takse (aerodromske  takse  u ukupnom  iznosu od 123,39 €, za odrasle i decu (deca od 0 do 2 godine nemaju sedište u avionu.), takse u Beogradu 56,18 €, taksa u Grčkoj 67,21 €, troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije na engleskom, ruskom ili srpskom jeziku organizatora putovanja ili ino partnera za vreme trajanja aranžmana.

PAKET ARANŽMAN NE OBUHVATA: Individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom putovanja i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom i troškove međunarodnog putnog osiguranja, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće, sa osiguranom sumom do 30.000 EUR, za sve putnike od 0 do 86 godina starosti u vidu medicinske asistencije po uslovima Triglav osiguranja. Osnovno osiguravajuće pokriće, obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovimaTriglav osiguranja koji su Vam na raspolaganju prilikom uplate aranžmana. Polisa putnog zdravstvenog osiguranja zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja ugovora o putovanju, prilikom izdavanja vaučera ili najkasnije dan pre početka realizacije aranžmana i nije moguće polisu zaključiti naknadno. Triglav osiguranje: kontakt centar: +381 11/33-05-150, radno vreme kontakt centra: radnim danima od 8 - 16:30h; adresa: Beograd, Milutina Milankovića 7a, 11070  Beograd, Srbija; 011/41 44 105 putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu (europ assistance). Osiguranik je pokriven za iznos prema uslovima Triglav osiguranja. Osobe starosti preko 86 godina, dužne su da same pribave polisu osiguranja.Od 01.01.2018. svi putnici su u obavezi da plate grčku boravišnu taksu koja se plaća na licu mesta. U hotelima 5* taksa je 4 eur dnevno, po sobi, u hotelima 4* taksa je 3 eur dnevno, po sobi, u hotelima 3* taksa je 1,50 eur dnevno, po sobi. U objektima niže kategorizacije 2*, 1* i apartmanima taksa je 0,50 eur dnevno, po sobi- doplata boravišne takse kao i tačan iznos taksi može biti promenljiv i za sve promene agencija ne snosi odgovornost.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji  www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu. Opisi hotela ili apartmana tj. smeštajnih jedinica su u dodatku kataloga ili na našem zvančnom web site-u www.mouzenidis.rs, koji je sastavni deo programa putovanja. Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Mouzenidis Travel Services-om obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Mouzenidis Travela Service-a. . Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

VAŽNE NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana! Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. Hotel zadržava pravo promene programa All Inclusive usluge, bez prethodne najave. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije ili opis usluge u katalozima, web sajtovima i slično koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom program putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika. Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Fakultativni izletI nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor koji putnik zaključuje sa organizatorom izleta – inostranom lokalnom agencijom. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne.  Vreme rada klima uređaja razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola – samoposluživanje hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. U hotelima/ apartmanima u kojima je gostima na raspolaganju korišćenje sefa ( besplatno ili uz doplatu na licu mesta) uslovi korišćenja istog definisani su od strane hotelijera. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Svi sadržaji hotela kao i informacije vezane za doplate podložne su promenama od strane hotela bez prethodne najave. Prilikom transfera aerodrom-hotel-aerodrom vozilo po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Obaveza organizatora kao ni osoba koje vrše transfer na licu mesta nije prenos prtljaga od vozila do smeštajnog objekta.

NAPOMENE ZA SMEŠTAJ: U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova osim ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka- vreme ulaska i izlaska je promenljivo i zavisi od vremena leta.  Trokrevetne sobe su često nedovoljno prostrane, obično veličine standardne dvokrevetne sobe sa jednim pomoćnim ležajem drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Pomoćni ležaj je manje veličine od standardnog ležaja, uglavnom drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i nije udoban za odraslu osobu. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku. Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. Molbe i napomene u rezervaciji nisu sastavni deo ugovora, tj. nisu ugovorena obaveza te, samim tim nisu obavezujuće. Raspored soba / apartmana određuje recepcija hotela, na licu mesta.  Fotografije hotela/apartmana  zbog raznovrsnosti struktura su izabrane nasumično i ne znače identični izgled svake stambene jedinice, kupatila ili kuhinje, terase ( pogleda sa terase)...  Prilikom prijavljivanja imena putnika potrebno je navesti datum rođenja svih putnika  koji se najavljuju smeštaju. Vlasnik hotela/apartmana zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.  U hotelima/apartmanima u kojima je na raspolaganju besplatno korišćenje interneta agencija ne može garantovati brzinu i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema kao i raspolozivost slobodnih mesta na parkingu hotela (ukoliko hotel u svom opisu ima parking dostupan gostima).

NAPOMENE ZA SMEŠTAJ DECE: Deca do 2 godine nemaju sedište u avionu, ležaj u hotelu, ali imaju transfer i obroke. Deca 2- 12 god (u nekim hotelima do 15 god) koja plaćaju samo avio kartu – imaju sedište u avionu, transfer, obroke, ali nemaju pomoćni ležaj već dele ležaj sa roditeljima. Deca 2-12 god (u nekim hotelima do 15 god) koja plaćaju pored avio karte i određenu cenu aranžmana – imaju sedište u avionu, transfer, obroke u hotelu kao i pomoćni ležaj. Popusti za decu (prvo i drugo dete) važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe.

NAPOMENA ZA AVIO PREVOZ: Prilikom rezervacije avio karte potrebno je da putnici dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano u pasošu (dostaviti fotokopiju prve strane pasoša), a agent ce predložiti sve opcije slobodnih mesta na letu kao i cene svih raspoloživih klasa i  cene aerodromskih taksi. Nakon rezervacije, svaka promena posle navedong roka podleže dodatnoj naplati od strane avio kompanije koju snose sami putnici. Dozvoljena težina prtljaga će biti naglasena prilikom rezervacije avio karte, a svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje odredjuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja ne može imati uticaja). Dete do 2 god. nema sedište u avionu.

NAPOMENE ZA PREVOZ: Putnik koji je kao vrstu prevoza odabrao sopstveni prevoz dužan je da minimum dan pre polaska na put kontaktira agenciju zbog dobijanja vaučera za smeštaj u odabrani objekat( ukoliko isti nije preuzeo). Putnici na sopstvenom prevozu dužni su da se raspitaju o pravilima i zakonima vezanim za prelazak vozila preko granice, pomoći na putu i dr. kod nadležnih organa (AMSS, MUP R. Srbije, Konzularno odeljenje R. Grčka).  Za sve putnike  koje koriste sopstveni prevoz kao i za putnike koje koriste agencijski prevoz bez obzira kako i kada su uplatili kompletan aranžman vaučer,  odnosno dokument o pravu da krenu na ugovoreno putovanje biće izdat kada se izmire sva zaduženja po rezervaciji.

FIRST I LAST MINUTE PONUDE: Organizator zadržava pravo da korišćenjem first ili last minute ponuda prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od cena u cenovniku prilikom rezervacije.  Putnici koji su uplatili aranžman po redovnim cenama iz cenovnika ne ostvaruju pravo na nadoknadu za razliku u ceni.Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa.           

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA: Putnik je dužan da organizatora, lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima izvršenih usluga, najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Organizator je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: MOUZENIDIS TRAVEL SERVICES D.O.O. Durmitorska 21, mail: info-2@mouzenidis.rs; tel: +381 11 4145131. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija je Nikolić Svetlana.

Broj telefona predstavnika na destinaciji putnicima je dostupan u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije dan pre otpočinjanja ugovorenog putovanja. 

Ovaj program putovanja predstavlja predugovorno obaveštenje!

Aranžman je rađen na bazi individualnog putovanja, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu je 5 dana pre datuma polaska.

Prilikom prijavljivanja za aranžman i potpisivanja ugovora, validna je isključivo cena objavljena na online sistemu Mouzenidis Travel Srbija u momentu potpisivanja ugovora.

Cene su podležne promenama radi last minute i specijalnih ponuda!

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije MOUZENIDIS TRAVEL SERVICES D.O.O.

Mouzenidis Travel Services D.O.O. Srbija, 11000 Beograd, Durmitorska 21;

Tel: +381 11 414-51-31, 265-6080310000133-67 RAIFFEISEN BANK; PIB 108996486, Matični broj: 21108243;

 Licenca OTP 55/2020- kategorija licence A35 

OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to: za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja nepokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja. U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima depozit u visini od 2500 eura i  garanciju putovanja za kategoriju licence A35 u visini 350.000 eura kojom se za slučaj: A) insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi 1. nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. Potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. Potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja, i za slučaj: B) naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. Za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. Za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmernoneizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Prema Zakonu o turizmu organizator ima Garanciju putovanja po Polisi osiguranja broj 470000045887 od 09.12.2020. godine Akcionarskog društva za osiguranje TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (Novi Beograd) koja važi od 01.10.2020. godine do 01.10.2021. godine. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja pisanim putem ili telegramom na „TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD” ul. Milutina Milankovića 7a, Novi Beograd na tel +381 11 33 05 100 ili na e mail office@triglav.rs. Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati kao i sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti i posebni i uslovi TRIGLAV OSIGURANJA, potvrda o garanciji putovanja pod rednim brojem ugovora o putovanju, i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja. Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnažne i izvršne sudske presude, odnosno odluke Arbitražnog suda, nadležnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima.