Halkidiki Avio aranžmani2018

GRČKA, LETO 2018.

HALKIDIKI / SOLUN/ AGIA TRIADA/ PIERIA

INDIVIDUALNI POLASCI

LETOVI IZ BEOGRADA REDOVNIM LINIJAMA ZA SOLUN

PAKET ARANŽMAN: SMEŠTAJ +AVIO PREVOZ + AVIO TAKSE

+ TRANSFER (osim ukoliko nije naglašeno, na online sistemu da transfer nije uključen) 

Program putovanja br. 1 koji važi od 25.04.2018.

CENA JE IZRAŽENA U EVRIMA OBJAVLJENA NA ONLINE SISTEMU MOUZENIDIS TRAVEL - SRBIJA

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Raiffeisen bank, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije se plaća 30% od hotelskog smeštaja i celokupan iznos avio karata sa taksama - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA i MASTER platnim karticama najkasnije u roku od 24h. Preostali iznos - do pune cene aranžmana - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA i MASTER platnim karticama, najkasnije 15 dana pre polaska na put ili kompletan iznos-gotovinski, kreditnim karticama ili kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 48 sati od dana izdavanja, a najkasnije 15 dan pre početka aranžmana.U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Za hotele koji su na PROMOTIVNOM PROGRAMU (EARLY BOOKING), način plaćanja je sledeći:

  • prilikom rezervacije se plaća 30% od hotelskog smeštaja i celokupan iznos avio karata sa taksama, a najkasnije u roku od 24
  • preostali iznos, do ostatka,  pune cene aranžmana se plaća najkasnije 15 dana pre početka aranžmana

Program putovanja:

1. dan BEOGRAD - SOLUN  Početak programa putovanja samostalnim odlaskom putnika na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu 2 sata pre zvanično objavljenog vremena poletanja aviona kod šaltera za čekiranje avio kompanije kod koje je rezervisana avio karta.

Pristupanje šalteru za predaju prtljaga, pristupanje šalteru za pasošku kontrolu. Let. Po sletanju, sledi pasoška kontrola, preuzimanje predatog prtljaga i transfer do hotela (osim ukoliko nije naglašeno na online sistemu da transfer nije uključen u cenu paket aranžmana) po rasporedu u hotele gde gosti borave- SOLUN / AGIA TRIADA/ HALKIDIKI / PIERIA.

Smeštaj u sobe (soba je rezervisana od 14:00 časova a može biti i ranije u slučaju raspoloživosti), noćenje. 2. dan - poslednji dan SOLUN / AGIA TRIADA/ HALKIDIKI / PIERIA- Boravak u objektu na bazi izabrane usluge, noćenje; Poslednji dan / dan putovanja Solun - BEOGRAD Poslednji dan boravka SOLUN / AGIA TRIADA/ HALKIDIKI / PIERIA-  Napuštanje soba do 10:00 časova ili prema pravilima hotela, slobodno vreme do transfera na aerodrom (osim ukoliko nije naglašeno na online sistemu da transfer nije uključen u cenu paket aranžmana), čekiranje i pasoška kontrola. Let avio kompanijom kod koje je rezervisana avio karta. Dolazak u Beograd. Kraj usluge.

VREME POLETANJA AVIONA I DOLASKA NA AERODROM NIKOLA TESLA U BEOGRADU: Molimo sve putnike da dobro obrate pažnju na detalje leta avio kompanijom preko koje su rezervisali karte I SAMI SE OBAVESTE NA TELEFONU INFORMACIJA AERODROMA NIKOLA TESLA (+381 11 209 4444) O EVENTUALNIM PROMENAMA VREMENA LETA. Za svakog avio prevoznika važe određena pravila vezana za posluženje u avionu, prtljag i ručni prtljag, vreme čekiranja i predaje prtljaga te molimo putnike da se dobro upoznaju sa ovim pravilima. U zavisnosti od odabranog avio prevoznika cena avio prevoza ne mora uključivati cenu prtljaga koji se u tom slučaju dodatno naplaćuje prema pravilima avio kompanije. Od momenta predaje prtljaga brigu o putnicima preuzima služba aerodroma i avio kompanije a gost je dužan ponašati se po dobijenim instrukcijama. U slučaju kašnjenja aviona, putnik će sve zvanične informacije o novom vremenu polaska dobiti isključivo od službe AERODROMA u Beogradu / Solunu. Raspored sedenja u avionu određuje aerodromska služba. Spojena mesta nisu zagarantovana putnicima koji prtljag predaju među poslednjima ili kasne na let.

PAKET ARANŽMAN OBUHVATA: Povratna avio karta na relaciji  Beograd Solun - Beograd (LETOVI AVIO KOMPANIJE, KOJU ODABERETE PRILIKOM REZERVACIJE U ONLINE SISTEMU), transferi na destinacijama SOLUN / AGIA TRIADA/ HALKIDIKI / PIERIA aerodrom - hotel - aerodrom (osim ukoliko nije naglašeno na online sistemu da transfer nije uključen u cenu paket aranžmana), boravak od odabranog broja noćenja sa uslugom po izboru u hotelima ili apartmanima, aerodromske takse, troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije na engleskom ili ruskom ili srpskom jeziku organizatora putovanja ili ino partnera za vreme trajanja aranžmana.

PAKET ARANŽMAN NE OBUHVATA: Individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom putovanja i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom i troškove međunarodnog putnog osiguranja po važećoj tarifi osiguravajuće kuće sa osiguranom sumom do 30.000 EUR, za sve putnike od 0 do 86 godina starosti, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima  Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). Osobe starosti preko 86 godina, dužne su da same pribave polisu osiguranja. U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/ 20 24 100, centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je pokriven za celokupni iznos, prema uslovima Uniqa osiguranja.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu. Opisi hotela ili apartmana tj. smeštajnih jedinica su u dodatku kataloga ili na našem zvančnom web site-u www.mouzenidis.rs, koji je sastavni deo programa putovanja. Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Mouzenidis Travel / Mouzenidis Travel Services-om obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Mouzenidis Travel-a/Mouzenidis Travela Services-a.

VAŽNE NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana! Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. Hotel zadržava pravo promene programa All Inclusive usluge, bez prethodne najave. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka! Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode u odnosu na uobičajenu kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Trokrevetne sobe su često nedovoljno prostrane, obično veličine standardne dvokrevetne sobe sa jednim pomoćnim ležajem drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Pomoćni ležaj je manje veličine od standardnog ležaja, uglavnom drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i nije udoban za odraslu osobu. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku.Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. Molbe i napomene u rezervaciji nisu sastavni deo ugovora, tj. nisu ugovorena obaveza te, samim tim nisu obavezujuće. Raspored soba / apartmana određuje recepcija hotela, na licu mesta.

Aranžman je rađen na bazi individualnog putovanja, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu je 5 dana pre datuma polaska. 

Prilikom prijavljivanja za aranžman i potpisivanja ugovora, validna je isključivo cena objavljena na online sistemu Mouzenidis Travel - Srbija u momentu potpisivanja ugovora.

Cene su podležne promenama radi last minute i specijalnih ponuda! 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije MOUZENIDIS TRAVEL D.O.O. / MOUZENIDIS TRAVEL SERVICES D.O.O.  

 Mouzenidis Travel d.o.o., Srbija, 11000 Beograd, Brankova 32; Tel: +381 11 411-40-00, 

265176031000054561 Raiffeisen Banka, PIB 106627548, Licenca OTP 591/2010.  

Mouzenidis Travel Services D.O.O.,Srbija, 11000 Beograd, Durmitorska 21; Tel: +381 11 414-51-31,  

265-6080310000133-67 Raiffeisen Banka,  PIB 108996486, Licenca OTP 26/2015  

Važno - OSIGURANJE (Mouzenidis Travel, Brankova 32, Beograd): U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima Polisu osiguranja garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Prema Zakonu o turizmu organizator putovanja ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br. 13-71589 kompanije  UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. koja važi od 23.01.2018. godine i traje do 23.01.2019. godine. U slučaju nemogućnosti organizatora da izmiri troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika u mesto polaska zbog nelikvidnosti ili stečaja organizatora, putnici zatečeni na putovanju, treba da na najbrži način kontaktiraju kompaniju „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o., Beograd, Novi Beograd, adresa Milutina Milankovića 134g, kontakt telefon 011 / 20 24 100, e mail kontakt info@uniqa.rs . Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati, u vezi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrđuje da su nu uručeni opšti uslovi kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.

Važno - OSIGURANJE (Mouzenidis Travel Services, Durmitorska 21, Beograd): U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator poseduje Polisu osiguranja garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete u visini 300.000 eura,  kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.  Prema Zakonu o turizmu organizator putovanja ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br. 13-71597 kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. koja važi od 20.01.2018. godine i traje do 20.01.2019. godine. Prema Zakonu o turizmu organizator putovanja ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br.13-71597 kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. koja U slučaju nemogućnosti organizatora da izmiri troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika u mesto polaska zbog nelikvidnosti ili stečaja organizatora, putnici zatečeni na putovanju, treba da na najbrži način kontaktiraju kompaniju „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o., Beograd, adresa Milutina Milankovića br.134 g, kontakt telefon 011/ 2024100, e mail kontakt info@uniqa.rs. Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati, u vezi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrđuje da su nu uručeni opšti uslovi kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.