Besplatna "Garancija od otkaza putovanja" za svako putovanje u Grčku.

                                                                           Uslovi "Garancije od otkaza putovanja" 

 

Usluga  garancije „Otkazivanje putovanja“ omogućava korisniku turističkog proizvoda (putovanja u Grčku) i/ili odabranih usluga na teritoriji republike Grčke u slučaju prinudnog otkazivanja od turističkog proizvoda i/ili odabranih usluga, da ostvari povrat punog troška turističkog proizvoda i (ili) odabranih usluga, uključujući stvarne troškove nastale u kompaniji Mouzenidis Travel (u daljem tekstu „Organizator putovanja“) ako su primenljivi sledeći uslovi:

Uslovi 

Turista je osoba koja posećuje zemlju (mesto) sa privremenim boravkom u čijem je interesu je rezervisan turistički proizvod i/ili odabrane usluge.

Korisnik je Turista ili druga osoba koja u ime turiste naručuje turistički proizvod i/ili odabrane usluge uključujući zakonski zastupnik maloletnog turiste.

Turistički proizvod je skup usluga prevoza (u oba pravca) i smeštaj koji pruža Organizator putovanja prema ugovoru o prodaji turističkog proizvoda.

1. Uslovi prinudnog otkazivanja turističkog proizvoda i/ili odabranih usluga:

1.1. Nemogućnost korisnika ili turiste da putuje zbog neprimanja ili neblagovremenog primanja ulazne vize ( pod uslovom za dokumenta koja su objavljena na web stranici organizatora putovanja (https://www.mouzenidis.com/sr-rs) uključujući njihovu autentičnost, podnošenje u konzulatu, rokove za predaju dokumenata u konzulatu, kao i nedostatak prethodno primljenih odbijenih viza u zemljama Šengena)

1.2. Nemogućnost korisnika ili drugog turiste da putuje zbog iznenadnog zdrastvenog poremećaja (pod uslovom hospitalizacije (bolničke usluge*) na datum putovanja, a takođe pod uslovom da iznenadni zdrastveni poremećaj nije pogoršanje hronične bolesti) ** ili smrt korisnika ili drugog turiste.

1.3. Nemogućnost korisnika ili bilo kojeg drugog turiste da izvrši putovanje zbog smrti, iznenadnog zdrastvenog poremećaja (pod uslovom hospitalizacije, a takođe pod uslovom da iznenadni zdrastveni poremećaj nije pogoršanje hroničnog oboljenja) ** bliskog rođaka korisnika ili drugog turiste. Bliskim rođacima se smatraju otac ili majka, supružnik, deca (uključujući usvojena), kao i sestra i braća.

1.4. Učešće korisnika ili drugog turiste u suđenju krivičnog predmeta dodeljenog u trajanju putovanja.

1.5. Ako su okolnosti prisilnog otkazivanja turističkog proizvoda i/ili odabranih usluga navedene u delovima 1.1-1.4. ovih uslova, koji se dogodio za jednog od turiste – učesnika putovanja (pod uslovom da nije rođak drugog turiste (učesnika putovanja) i da je broj turista (učesnika putovanja) više od dve osobe, onda se isplata vrši na osnovu stvarnih troškova turističkog proizvoda i/ili odabranih usluga samo za turistu. Za ostale turiste (učesnike putovanja):

  • Povraćaj troškova turističkog proizvoda i/ili odabranih usluga u celosti (ako su stvarni troškovi organizatora putovanja) nisu izvršeni;
  • Ugovor o prodaji turističkog proizvoda se u skladu sa tim dopunjuje;

2. Nalog za prijavu, rok za dostavljanje dokumenata i obradu aplikacija Korisnika turističkog proizvoda i/ili odabranih usluga.

2.1. U slučaju okolnosti prisilnog odbijanja turističkog proizvoda i/ili odabranih usluga, Korisnik turističkog proizvoda i/ili odabranih usluga dužan je da pismeno obavesti organizatora putovanja o nastanku navedene okolnosti u najkraće moguće vreme, ali najkasnije 24h od nastupanja ovih okolnosti.

2.2. Korisnik je dužan da organizatoru putovanja dostavi dokumenta koja odgovaraju zahtevima zakonodavstva Republike Srbije, izdata od strane nadležnih organa i/ili medicinskih ustanova koji potvrđuju pojavu okolnosti  prisilnog otkazivanja turističkog proizvoda i/ili odabrane usluge najkasnije do datuma početka putovanja. Ako korisnik nema mogućnost da dostavi originalne dokumente koji potvrđuju okolnosti prisilnog otkazivanja turističkog proizvoda i/ili odabranih usluga, Korisnik ima pravo da organizatoru putovanja pošalje skenirane kopije ovih dokumenata sa obaveznim naknadnim obavezama, obezbeđivanje originalnih u roku od 10 (deset) dana od dostavaljanja skeniranih primeraka.

2.3. Prijava za puni povraćaj sredstava treba da sadrži: datum pisanja prijave, broj i datum ugovora o prodaji turističkog proizvoda, okolnosti prisilnog otkazivanja turističkog proizvoda i/ili odabranih usluga, spisak priloženih dokumenata, potpis podnosioca prijave.

2.4 . U slučaju neblagovremenog obaveštavanja organizatora putovanja, potonji će nadoknaditi troškove turističkog proizvoda i/ili odabranih usluga uz odbitak stvarnih troškova, ako postoje.

2.5. Period obrade prijave od strane organizatora putovanja prijave korisnika je 10 (deset) dana od kada je Korisnik dostavio originalna dokumenta koji potvrđuju pojavu prisilnog otkazivanja turističkog proizvoda i/ili odabrane usluge. Na osnovu rezultata obrade prijave korisnika, Organizator putovanja vrši povraćaj celokupni trošak turističkog proizvoda i/ili odabranih usluga ili upućuje Korisniku obrazloženje za odbijanje povraćaja sredstava u celosti, nakon čega vraća troškove turističkog proizvoda i/ili odabrane usluge sa odbitkom stvarno nastalih troškova ukoliko postoje.

3. Plaćanja pod garancijom od otkaza putovanja se ne vrše:

3.1. U slučaju odbijanja izdavanja vize zbog sumnje konzulata u svrhe i uslove putovanja Turiste.

3.2. U slučaju da konzulat odbije izdavanje vize zbog kršenja zakona zemalja Šengena koje je počinio korisnik ili neki drugi turista, ili jedna ili više država članica Šengenskog sporazumeva sumnjaju da turista predstavlja pretnju po javni red i mir, unutrašnju bezbednost ili javno zdravlje.

3.3. U slučaju da konzulat odbije izdavanje vize ako je prema mišljenju konzulata, korisnik ili drugi turistima u dokumentima dostavljenim za izdavanje vize izneo neistinite podatke.

3.4. U slučaju da konzulat odbije izdavanje vize ako je korisnik ili drugi turista podneo zahtev za otkazivanje vize.

3.5. U slučaju neprimanja ili neblagovremenog primanja ulazne vize od strane Korisnika ili Turiste, ako vizna prijava nije uključena u listu usluga koju pruža organizator putovanja.

3.6. U slučaju da korisnik ne poseduje dokumenta koji potvrđuju pojavu događaja navedenih u delu 1. Izdata od strane nadležnih organa/medicinskih ustanova. 

4. Dodatni uslovi važenja garancije od otkaza putovanja.

4.1. Garanciju od otkaza putovanja kompletira  korisnik ili turista najkasnije 10 (deset) kalendarskih dana pre početka putovanja.

4.2. Sva plaćanja po garanciji od otkaza putovanja zasnivaju se na obračunu sredstava primljenih na račun organizator putovanja, ali ne mogu biti više od 5000 (Pet hiljada) evra po internom kursu koji je odredio organizator putovanja. Troškove usluge koje  organizator putovanja pruža korisniku ili turisti su nepovratna ***.

4.3. Garancija otkaza putovanja se ne odnosi na  turistički proizvod i/ili odabrane usluge ako se avio prevoz rezervise putem rezervacionog sistema (GDS, Amadeus i drugi rezervacioni sistemi).

4.4. U slučaju da je korisnik ili turista sklopio ugovor o osiguranju troškova nastalih kao posledica otkazivanja putovanja u inostranstvo ili promene trajanja boravka u inostranstvu, usluga „Garancija od otkaza putovanja“ nije validna.

4.5. Usluga „Garancija od otkaza putovanja“ pruža se ako se turistički proizvod i/ili odabrane usluge pružaju na teritoriji republike Grčke.

*Dnevna bolnica nije hospitalizacija.

**Koncept iznenadnog zdrastvenog poremećaja ne odnosi se na slučajeve povezane sa pogoršanjem hronične bolesti, kao ni na slučajeve povezane sa bilo kojom promenom zdravlja tokom trudnoće, bez obzira na njeno trajanje.

*** U slučaju da je data usluga dobijanja vize koju je pružio Turoperator, troškovi dobijanja vize, konzularna naknada kao i troškovi svih povezanih usluga neće biti vračeni.