ON-LINE REZERVACIJE

INDIVIDUALNI program Grčka LETO 2017

 GRČKA

LETO 2017

INDIVIDUALNI POLASCI

Program putovanja br. 4 koji važi od 22.09.2017.

 

 CENA JE IZRAŽENA U EVRIMA

 OBJAVLJENA NA ONLINE SISTEMU MOUZENIDIS TRAVEL - SRBIJA

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Raiffeisen bank, na dan uplate.

 

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije se plaća 30% od ukupne cene aranžmana - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA i MASTER platnim karticama ili čekovima građana, a najkasnije u roku od 2 radna dana. Preostali iznos - do pune cene aranžmana - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA i MASTER platnim karticama, najkasnije 15 dana pre polaska na put ili kompletan iznos-gotovinski, kreditnim karticama ili kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 48 sati od dana izdavanja, a najkasnije 15 dan pre početka aranžmana.U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

 

Za hotele koji su na PROMOTIVNOM PROGRAMU, na ranom bukingu, prilikom rezervacije se plaća 30% od ukupne cene aranžmana, a najkasnije u roku od 2 radna dana, 20% od ukupne cene paket aranžmana, se plaća 30 dana nakon potvrde rezervacije, a u suprotnom rezervacija se automatski prebacuje na redovan program sa zaduženjem i uslovima koji će važiti posle programa ranog bukinga. Preostali iznos, do pune cene aranžmana 50%, se plaća najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.

Program putovanja: Individualna organizacija sopstvenog prevoza putnika do destinacije u Grčkoj. 1. dan - poslednji dan GRČKA Početak usluge, smeštaj u objekat, prema pravilima hotela (posle 14:00 časova), boravak u objektu na bazi izabrane usluge, sa ugovorenim brojem noćenja - preciziranog ugovorom, noćenje; Poslednji dan / dan putovanja Napuštanje objekta, prema pravilima hotela (do 10:00 časova). Kraj usluge. Individualna organizacija sopstvenog prevoza putnika za povratak.

ARANŽMAN OBUHVATA: Boravak od ugovorenog broja noćenja - preciziranog ugovorom, sa uslugom po izboru, u hotelima ili apartmanima, troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije na engleskom ili ruskom ili srpskom jeziku organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Vanlinijski prevoz, individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom putovanja i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom i troškove međunarodnog putnog osiguranja, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće Dunav osiguranja, sa osiguranom sumom do 35.000 EUR, za sve putnike od 0 do 79 godina starosti, u vidu medicinske asistencije po uslovima Dunav osiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Dunav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). Osobe starosti preko 79 godina, dužne su da same pribave polisu osiguranja. U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/36 36 999, centra za pomoć Dunav osiguranja), osiguranik je pokriven za celokupni iznos, prema uslovima Dunav osiguranja; ili po važećoj tarifi osiguravajuće kuće Uniqa osiguranje, sa osiguranom sumom do 30.000 EUR, za sve putnike od 0 do 86 godina starosti, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima  Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). Osobe starosti preko 86 godina, dužne su da same pribave polisu osiguranja. U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/ 20 24 100, centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je pokriven za celokupni iznos, prema uslovima Uniqa osiguranja.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Opisi hotela ili apartmana, tj. smeštajnih jedinica su u dodatku kataloga ili na našem zvančnom web site-u www.mouzenidis.rs, koji je sastavni deo programa putovanja. Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Mouzenidis Travelom / Mouzenidis Travel Services-a, obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Mouzenidis Travela / Mouzenidis Travel Services-a.

VAŽNENAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana! Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. Hotel zadržava pravo promene programa All Inclusive usluge, bez prethodne najave. Prilikom rezervacije sobe koje u svom nazivu sadrže not defined, not defined se odnosi na sobe koje nemaju definisan pogled, spratnost, poziciju...  U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka ! Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Trokrevetne sobe su često nedovoljno prostrane, obično veličine standardne dvokrevetne sobe sa jednim pomoćnim ležajem drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Pomoćni ležaj je manje veličine od standardnog ležaja, uglavnom drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i nije udoban za odraslu osobu. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku.Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. Molbe i napomene u rezervaciji nisu sastavni deo ugovora, tj. nisu ugovorena obaveza te, samim tim nisu obavezujuće. Raspored soba / apartmana određuje recepcija hotela, na licu mesta. Aranžman je rađen na bazi individualnog putovanja, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu je 5 dana pre datuma polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije MOUZENIDIS TRAVEL / MOUZENIDIS TRAVEL SERVICES.

Mouzenidis Travel d.o.o., Srbija, 11000 Beograd, Brankova 32; Tel: +381 11 411-40-00,

265176031000054561 Raiffeisen Banka, PIB 106627548, Licenca OTP 591/2010.  

 

Mouzenidis Travel Services D.O.O.,Srbija, 11000 Beograd, Durmitorska 21; Tel: +381 11 414-51-31, 

265-6080310000133-67 Raiffeisen Banka,  PIB 108996486, Licenca OTP 26/2015

Važno - OSIGURANJE (Mouzenidis Travel, Brankova 32, Beograd): Prema Zakonu o turizmu putnici su osigurani za slučaj insolventnosti i od odgovornosti organizatora turističkog putovanja Mouzenidis Travel d.o.o, po osnovu Garancije putovanja, organizator putovanja Mouzenidis Travel d.o.o. ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br. 13-71589 kompanije „UNIQA OSIGURANJE“ a.d.o. koja važi od 23.01.2017. godine i traje do 23.01.2018. godine, sa ugovorenim ukupnim jedinstvenim limitom pokrića po polisi u iznosu od 300.000 EUR-a, i može se aktivirati pozivom na broj telefona (011 / 20 24 100) ili na email (info@uniqa.rs).

Ovo osiguranje je zaključeno u smislu Posebnih uslova za osiguranje potraživanja od turističkih agencija za slučaj insolventnosti i Uslova za osiguranje odgovornosti turističkih agencija koji su uručeni osiguraniku i čine sastavni deo ugovora o osiguranju - Polise. Osigurava se: 1. Potraživanje nastalo usled nemogućnosti osiguranika kao organizatora putovanja da zbog insolventnosti izmiri troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja, u mesto polaska u zemlji i inostranstvu u smislu Posebnih uslova za osiguranje potraživanja od turističkih agencija za slučaj insolventnosti. 2. Zakonska građanska odgovornost osiguranika, kao organizatora putovanja, za štete koje prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja u smislu Uslova za osiguranje odgovornosti turističkih agencija. Ugovoren ukupni jedinstveni limit pokrića po polisi u iznosu od 300.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti na dan obračuna naknade iz osiguranja. Limit se iscrpljuje isplatom naknade štete.

U slučaju nemogućnosti organizatora da izmiri troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika u mesto polaska zbog nelikvidnosti ili stečaja organizatora, putnici zatečeni na putovanju, treba da na najbrži način kontaktiraju kompaniju „UNIQA OSIGURANJE“ a.d.o., Beograd, Novi Beograd, adresa Milutina Milankovića 134g, kontakt telefon 011 / 20 24 100, e mail kontakt info@uniqa.rs. Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati, u vezi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika.

 

Važno - OSIGURANJE (Mouzenidis Travel Services, Durmitorska 21, Beograd):  Prema Zakonu o turizmu putnici su osigurani za slučaj insolventnosti i od odgovornosti organizatora turističkog putovanja Mouzenidis Travel Services d.o.o, po osnovu Garancije putovanja, organizator putovanja Mouzenidis Travel Services d.o.o. ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br. 13-71582 kompanije „UNIQA OSIGURANJE“ a.d.o. koja važi od 20.01.2017. godine i traje do 20.01.2018. godine, sa ugovorenim ukupnim jedinstvenim limitom pokrića po polisi u iznosu od 300.000 EUR-a, i može se aktivirati pozivom na broj telefona (011 / 20 24 100) ili na email (info@uniqa.rs).

Ovo osiguranje je zaključeno u smislu Posebnih uslova za osiguranje potraživanja od turističkih agencija za slučaj insolventnosti i Uslova za osiguranje odgovornosti turističkih agencija koji su uručeni osiguraniku i čine sastavni deo ugovora o osiguranju - Polise. Osigurava se: 1. Potraživanje nastalo usled nemogućnosti osiguranika kao organizatora putovanja da zbog insolventnosti izmiri troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja, u mesto polaska u zemlji i inostranstvu u smislu Posebnih uslova za osiguranje potraživanja od turističkih agencija za slučaj insolventnosti. 2. Zakonska građanska odgovornost osiguranika, kao organizatora putovanja, za štete koje prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja u smislu Uslova za osiguranje odgovornosti turističkih agencija. Ugovoren ukupni jedinstveni limit pokrića po polisi u iznosu od 300.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti na dan obračuna naknade iz osiguranja. Limit se iscrpljuje isplatom naknade štete.

U slučaju nemogućnosti organizatora da izmiri troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika u mesto polaska zbog nelikvidnosti ili stečaja organizatora, putnici zatečeni na putovanju, treba da na najbrži način kontaktiraju kompaniju „UNIQA OSIGURANJE“ a.d.o., Beograd, Novi Beograd, adresa Milutina Milankovića 134g, kontakt telefon 011 / 20 24 100, e mail kontakt info@uniqa.rs. Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati, u vezi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika.

X