Autobuski prevoz - Važne napomene

PAKET ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom, visokopodni, na relaciji Beograd - Halkidiki - Beograd, transfer Nea Potidea - mesto boravišta na Halkidikiju (Sitonija i Atos), boravak od 10 noćenja, sa uslugom po izboru, u hotelima ili apartmanima, troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije na engleskom ili ruskom ili srpskom jeziku organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana.

PAKET ARANŽMAN NE OBUHVATA: Individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom putovanja i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom i troškove međunarodnog putnog osiguranja, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće, sa osiguranom sumom do 35.000 EUR, za sve putnike od 0 do 79 godina starosti, u vidu medicinske asistencije po uslovima Dunav osiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Dunav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). Osobe starosti preko 79 godina, dužne su da same pribave polisu osiguranja. U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/36 36 999, centra za pomoć Dunav osiguranja), osiguranik je pokriven za celokupni iznos, prema uslovima Dunav osiguranja.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu. Opisi hotela ili apartmana, tj. smeštajnih jedinica su u dodatku kataloga, koji je sastavni deo programa putovanja. Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Mouzenidis travelom, obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Mouzenidis travela.

VAŽNNAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samoprilikomrezervacijearanžmana! Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka ! Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku.Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika po autobusu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje

o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije MOUZENIDIS TRAVEL. 

Prilikom prijavljivanja za aranžman i potpisivanja ugovara, validna je isključivo cena objavljena na online sistemu Mouzenidis Travel - Srbija.

Cene su podležne promenama radi last minute i specijalnih ponuda !