Moskva- doček nove godine

  DOČEK NOVE GODINE U MOSKVI

  Polasci:

    28.12.201

                                                                                       29.12.2018                                                   Cenovnik br. 1 od 23.10.2018.

1. dan   Beograd - Moskva- Let  avio za Moskvu. Dolazak na moskovski aerodrom. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.

2. dan   Moskva - Doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet "Lomonosov", Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. (bez ulaska u objekte). Slobodno vreme. Fakultativni program: Moskovski metro, jedan od najlepših i najstarijih metroa na svetu, u kojem čak 44 stanice imaju status kulturnog nasleđa. Obilazak nekoliko najznačajnijih metro stanica, koje su nalik na muzeje bogato dekorisane skulpturama, mozaicima, pozlaćenim floralnim ornamentima, mermernim stubovima i portretima nacionalnih heroja. Noćenje.

3. dan   Moskva- Doručak. Fakultativni program: Kremlj, najstariji deo Moskve i njen politički, duhovni i istorijski centar, kompleks neponovljiv po arhitekturno-umetničkoj lepoti. Obilazak teritorije: Uspenske crkve u kojoj su krunisani svi ruski carevi, Arhangelske crkve, Car zvona, Car topa i Oružane palate, riznice carske Rusije. Ogromne istorijske i umetničke dragocenosti moskovskog Kremlja sakupljene su u jednu zbirku iz koje je nastao Muzej Oružana palata, koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Slobodno vreme. Noćenje.

Večernja Moskva sa reke - vožnja ekskluzivnim brodom-restoranom “Radisson”. U večernjim satima veličanstven pogled sa reke na Moskvu, koja važi za jedan od najosvetljenijih gradova na svetu. 

4. dan   Moskva- Doručak. Transfer do aerodroma ili

Fakultativni program: Sergijev Posad (bivši Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvećih ruskih manastirskih kompleksa, centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Sergijeve Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture. Lavra je, razvijajući se od usamljene drvene crkve u sred šume u XIV veku, imala različite uloge koje su bile od velikog značaja za rusku istoriju. Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan   Moskva- Doručak. Transfer do aerodroma ili

Fakultativni program. Noćenje.

6. dan   03.01.   Moskva - Beograd- Doručak. Transfer do aerodroma. Let za Beograd

Cena aranžmana (po osobi u dvokrevetnoj sobi):

4 dana program – 200 €

5 dana program – 220 €

6 dana program – 245 €

Cena za decu 2-12 godina sa dvoje odraslih (dopunski ležaj*)   155€ / 176€ / 200€

Doplata za jednokrevetnu sobu  28€, dnevno

Cena aranžmana obuhvata:

 • smeštaj u Moskvi - Holiday Inn Lesnaya 4* / Holiday Inn Sokolniki 4* ili slično, u dvokrevetnim sobama, sa doručkom;
 • transfere prema programu;
 • turistički program: panoramsko razgledanje Moskve; obilazak moskovskog metroa
 • usluge pratioca grupe i stručnih lokalnih vodiča; troškove organizacije aranžmana

Cena aranžmana ne obuhvata:  

 • avio prevoz Beograd-Moskva-Beograd;
 • fakultativni program;
 • individualne troškove
 • troškove međunarodnog putnog osiguranja po važećoj po važećoj tarifi osiguravajuće kuće Uniqa osiguranje, sa osiguranom sumom do 30.000 EUR, za sve putnike od 0 do 86 godina starosti

Fakultativni program:

 • Kremlj (teritorija i dve Saborne crkve), Oružana palata                             55€

         (neophodno uplatiti unapred, prilkom plaćanja aranžmana)

 • Krstarenje  rekom Moskvom (karta+ transferi od/do pristaništa )               30€
 • Sergijev posad  (bivši Zagorsk)                                                                   40€

         Prijavljivanje fakultativnog izleta Kremlj i Oružana Palata, obavezno je prilikom uplate aranžmana ili najkasnije      do 13.12.2018- na licu mesta, kao i nekoliko dana pre polaska, neće biti moguće.

Napomena za izlete: Realizacija i cene fakultativnog programa su garantovani, nezavisno od broja prijavljenih putnika. Izuzetak je izlet u Sergijev Posad, sa minimalnim brojem od 10 učesnika za realizaciju. Za Kremlj i Oružanu palatu, za broj prijavljenih putnika ispod 15, odlazak će biti organizovan javnim prevozom, metroom.

Cene fakultativnih izleta po osobi: podložne su promenama; u sve cene je uračunat vodič na engleskom ili srpskom ili ruskom jeziku, autobus i ulaznice;; za broj prijavljenih putnika ispod 10, program ce se realizovati javnim prevozom, metroom. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.)

Opis i lokacija hotela: smeštaj je u Moskvi (Rusija) u navedenim hotelima do popune mesta ili sličnom: Holiday Inn Lesnaya 4* / Holiday Inn Sokolniki 4*- https:www.ihg.com/holidayinn/hotels/ru/ru

Doručak švedski sto- samoposluživanje, izbor više jela.

Način plaćanja: : Prilikom rezervacije se plaća 30% od hotelskog smeštaja i celokupan iznos avio karata sa taksama - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA i MASTER platnim karticama najkasnije u roku od 24h. Preostali iznos - do pune cene aranžmana - gotovinski, VISA, MAESTRO, DINA i MASTER platnim karticama, najkasnije 15 dana pre polaska na put ili kompletan iznos-gotovinski, kreditnim karticama ili kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 48 sati od dana izdavanja, a najkasnije 15 dan pre početka aranžmana.U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Napomene za smeštaj: U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na zvaničnoj stranici naše agencije• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata • Opis usluge: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Pomoćni ležaj je manje veličine od standardnog ležaja, uglavnom drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i nije udoban za odraslu osobu.  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

Napomene za avio prevoz: Ukoliko se putnik odluči za rezervaciju avio prevoza preko agencije/ organizatora putovanja programa potrebno je da putnici dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano u pasošu (dostaviti fotokopiju prve strane pasoša), a agent ce predloziti sve opcije slobodnih mesta na letu kao i cene svih raspolozivih klasa kao i o cene/ iznos aerodromskih taksi. Nakon rezervacije svaka promena posle navedong roka podleže dodatnoj naplati od strane avio kompanije koju snose sami putnici. Dozvoljena težina prtljaga ce biti naglasena prilikom rezervacije avio karte, a svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje odredjuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja ne može imati uticaja). Dete do 2 godine nema sedište u avionu.

Opšte napomene: Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putov putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja •

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE) • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim stvarima/ dokumentima i novcu.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 prijavljena putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Aranžman je rađen u saradnji sa partnerom iz Moskve Mouzenidis Intour  Travel Agency, Rusija.

Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije MOUZENIDIS TRAVEL D.O.O. / MOUZENIDIS TRAVEL SERVICES D.O.O.  

 Mouzenidis Travel d.o.o., Srbija, 11000 Beograd, Brankova 32; Tel: +381 11 411-40-00, 

265176031000054561 Raiffeisen Banka, PIB 106627548, Licenca OTP 591/2010.  

Mouzenidis Travel Services D.O.O.,Srbija, 11000 Beograd, Durmitorska 21; Tel: +381 11 414-51-31,  

265-6080310000133-67 Raiffeisen Banka,  PIB 108996486, Licenca OTP 26/2015 

Važno - OSIGURANJE (Mouzenidis Travel, Brankova 32, Beograd): U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima Polisu osiguranja garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Prema Zakonu o turizmu organizator putovanja ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br. 13-71589 kompanije  UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. koja važi od 23.01.2018. godine i traje do 23.01.2019.godine. U slučaju nemogućnosti organizatora da izmiri troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika u mesto polaska zbog nelikvidnosti ili stečaja organizatora, putnici zatečeni na putovanju, treba da na najbrži način kontaktiraju kompaniju „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o., Beograd, Novi Beograd, adresa Milutina Milankovića 134g, kontakt telefon 011 / 20 24 100, e mail kontakt info@uniqa.rs . Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati, u vezi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrđuje da su nu uručeni opšti uslovi kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.

Važno - OSIGURANJE (Mouzenidis Travel Services, Durmitorska 21, Beograd): U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator poseduje Polisu osiguranja garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete u visini 300.000 eura,  kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.  Prema Zakonu o turizmu organizator putovanja ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br. 13-71597 kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. koja važi od 20.01.2018. godine i traje do 20.01.2019. godine. Prema Zakonu o turizmu organizator putovanja ima polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br.13-71597 kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. koja U slučaju nemogućnosti organizatora da izmiri troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika u mesto polaska zbog nelikvidnosti ili stečaja organizatora, putnici zatečeni na putovanju, treba da na najbrži način kontaktiraju kompaniju „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o., Beograd, adresa Milutina Milankovića br.134 g, kontakt telefon 011/ 2024100, e mail kontakt info@uniqa.rs. Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati, u vezi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrđuje da su nu uručeni opšti uslovi kompanije „UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.