ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

AΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΠΕΛΑΤΕΣ/ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ!

Για την ασφαλή εκτέλεση των συναλλαγών σας και την έγκαιρη γνώση των νομικών όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας παρακαλούμε όπως διαθέσετε λίγο χρόνο προς ανάγνωση των αναφερόμενων όρων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Όροι χρήσης

Η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχεται στο χρήστη («Χρήστης») υπό τον όρο ότι αποδέχεται χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις που περιέχονται σε αυτήν. Από τη στιγμή της πρόσβασης και χρήσης από το Χρήστη της Ιστοσελίδας, θεωρείται αυτοδικαίως ότι ο Χρήστης έχει παραχωρήσει την άδειά του — σύμφωνα με το Ν. 2472/97 — για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, τα οποία τηρούνται από την εταιρεία καθώς και ότι συμφωνεί με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις, όπως ορίζονται κατωτέρω. Η MOUZENIDIS TRAVEL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών που ορίζονται στη παρούσα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Προς τον σκοπό έγκαιρης ενημέρωσης των συναλλασσόμενων μέσω της ιστοσελίδας Χρηστών της, η MOUZENIDIS TRAVEL  θα προβαίνει εγκαίρως και ευθύς με την τροποποίηση των όρων στη δημοσίευση των νέων όρων και στην γνωστοποίηση της μεσολαβήσας τροποποίησης στη παρούσα ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι καμία τροποποίηση δεν καταλαμβάνει ήδη συναφθείσα (προ της τροποποίησης των όρων) σύμβαση. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Οικονομικές Συναλλαγές

Εφόσον προβαίνετε σε οποιαδήποτε κράτηση μέσω του on-line συστήματος κρατήσεων του γραφείου μας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας σας και είστε νομικά ικανός προς σύναψη της επιθυμούμενης σύμβασης, δεσμευόμενος από τους αναφερόμενους όρους και τις αναληφθείσες –εκ της επιλεχθείσας σύμβασης- υποχρεώσεις. Απαγορεύεται στο Χρήστη να προβαίνει σε ψευδείς ή αθέμιτες κρατήσεις και αντίστοιχα στη σύναψη συμβάσεων συνακόλουθα των ανωτέρω πρακτικών. Ο Χρήστης συμφωνεί να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων, αγοράς που ορίζονται στη παρούσα ή τους εκάστοτε προμηθευτές με τους οποίους ο Χρήστης επιλέγει να συναλλαχθεί, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της έγκαιρης πληρωμής όλων των οφειλόμενων ποσών και της συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες που αφορούν τη διαθεσιμότητα των ναύλων, των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ο Χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις, τέλη, δασμούς, φόρους και εισφορές που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Η επίκληση της χρήσης της παρούσας από τρίτους (συμπεριλαμβανομένων και των ανίκανων και περιορισμένα ικανών προς δικαιοπραξία), δια της χρήσης των στοιχείων του «εμφαινόμενου Χρήστη», ήτοι δηλαδή του προσώπου τα στοιχεία του οποίου συμπληρώνονται προς τον σκοπό κράτησης στην MOUZENIDIS TRAVEL  και σύναψης συμφωνίας με την MOUZENIDIS TRAVEL , σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει την ευθύνη αυτού από τις συναπτόμενες στο όνομά του συμβάσεις και εν γένει αναληφθείσες εκ των συναλλαγών υποχρεώσεων αυτού.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H MOUZENIDIS TRAVEL  δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της MOUZENIDIS  TRAVEL όσο και τις παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας, συναλλαγές. Η MOUZENIDIS TRAVEL , στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η MOUZENIDIS TRAVEL  στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται –αστικώς ή ποινικώς και με οποιονδήποτε βαθμό υπαιτιότητας- και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των αναφερόμενων στην ιστοσελίδα στοιχείων. Ο αναφερόμενος στους παρόντες περιορισμός της ευθύνης της MOUZENIDIS TRAVEL  ισχύει ακόμη και στη περίπτωση που υπάλληλος της επιχείρησης ή οποιοδήποτε άλλο προστηθέν από την MOUZENIDIS TRAVEL  πρόσωπο είχε ενημερωθεί περί της πιθανότητας επέλευσης της ζημίας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της MOUZENIDIS TRAVEL  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η MOUZENIDIS TRAVEL  έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της MOUZENIDIS TRAVEL  ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την ιστοσελίδα με το εμπορικό σήμα της MOUZENIDIS TRAVEL καθώς και των λοιπόν αναφερόμενων και απεικονιζόμενων στην ιστοσελίδα εμπορικών σημάτων τρίτων επιχειρήσεων ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της MOUZENIDIS TRAVEL  ή τρίτων, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της MOUZENIDIS TRAVEL  ή των τρίτων αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στη παρούσα Ιστοσελίδα, οδηγούν είτε σε σελίδες της MOUZENIDIS TRAVEL , είτε σε ιστότοπους και ιστοσελίδες που τηρούνται από τρίτους. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της MOUZENIDIS TRAVEL  και η MOUZENIDIS TRAVEL  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η MOUZENIDIS TRAVEL δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η MOUZENIDIS παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα της, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον Χρήστη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η MOUZENIDIS TRAVEL  εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Πολιτική τιμών

Η MOUZENIDIS TRAVEL  διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη.

Πέραν των αναφερόμενων παραπάνω Γενικών Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας, ο Χρήστης, για τις εκ μέρους του επιθυμούμενες συναλλαγές, υποχρεούται στην ανάγνωση των εκεί αναφερόμενων Όρων Χρήσης (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τους όρους για τα οργανωμένα ταξίδια (βρείτε τους όρους εδώ), τις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων κοκ).

Η σύναψη σύμβασης και εν γένει η συναλλαγή με την MOUZENIDIS TRAVEL εξ αποστάσεως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέσω της ιστοσελίδας μας) τεκμαίρει αμάχητα την αποδοχή των Γενικών  Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας".

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ONLINE ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

ΤΡΌΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 


ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
MOUZENIDIS TRAVEL