Privacy Notice

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου / Privacy Notice / Политика конфиденциальности

Ποιοι είμαστε

Η Mouzenidis Travel («εμείς» ή «εμάς» ή «μας») συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και νόμους περί προστασίας δεδομένων. Η παρούσα δήλωση παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, και εξηγεί πώς, γιατί και πότε επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Mouzenidis Travel είναι  εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα [094199842] και η έδρα της βρίσκεται στην εξής διεύθυνση: 7,5 χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, ΤΚ. 55535.Λειτουργούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας. Αρμόδια υπάλληλος για τα θέματα προστασίας δεδομένων είναι η κυρία Maria Panchulidze, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς 2310591 555 ή μέσω e-mail στο dpo@mzt.gr.

Who We Are

Mouzenidis Travel (‘we’ or ‘us’ or ‘our’) gather and process your personal information in accordance with this privacy notice and in compliance with the relevant data protection Regulation and laws. This notice provides you with the necessary information regarding your rights and our obligations, and explains how, why and when we process your personal data.

MOUZENIDIS TRAVEL - TRAVEL AGENCY TOURISM AND HOTELS ENTERPRISES SOCIETE ANONYME registered office is at 7,5 kl. Thessaloniki – N. Moudania, P.C. 55535 and we are a company registered in Greece under company number [094199842]. We act as the data controller when processing your data. Our designated Data Protection Officer is Mrs. Maria Panchulidze who can be contacted at +302310591 555 or at the email dpo@mzt.gr

Кто мы

Компания «Музенидис Трэвел» («мы» или «нас» или «наш») собирает и обрабатывает ваши персональные данные в соответствии с настоящим уведомлением о конфиденциальности и с соответствующими положениями и законами о защите персональных данных. Настоящее уведомление предоставляет вам необходимую информацию о ваших правах и наших обязательствах и объясняет, как, почему и когда мы обрабатываем ваши персональные данные.

Компания «Музенидис Трэвел» законно ведет свою деятельность в Греции [094199842], ее головной офис расположен по адресу: 7,5 км национального шоссе Салоники-Н. Мудания, индекс 55535. Мы выступаем в качестве контроллера обработки ваших персональных данных. Нашим главным специалистом по защите данных является Мария Панчулидзе, с которой можно связаться по телефону +302310591 555 или по электронной почте dpo@mzt.gr

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Η Mouzenidis Travel επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία με σκοπό την εκπλήρωση των νομικών, κανονιστικών και συμβατικών μας υποχρεώσεων και προκειμένου να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Δεν  συλλέγουμε μη αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα  και δεν επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εκτός από αυτούς που ορίζονται στην παρούσα δήλωση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα  που δύνανται να συλλέξουμε είναι τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας
 • Τηλέφωνο οικίας
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Αριθμός διαβατηρίου
 • Αριθμός άδειας οδήγησης

Συλλέγουμε πληροφορίες με τους παρακάτω τρόπους:

 • Ηλεκτρονικές φόρμες
 • Έντυπες φόρμες
 • Τηλέφωνο
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Αλληλογραφία
 • Προφορικά, κατά τη διάρκεια προσωπικών συναντήσεων
 • Συνεντεύξεις
 • Εγγραφές σε εκδηλώσεις

Information That We Collect

Mouzenidis Travel processes your personal information to meet our legal, statutory and contractual obligations and to provide you with our products and services. We will never collect any unnecessary personal data from you and do not process your information in any way, other than as specified in this notice.

The personal data that may we collect from is:

 • Name
 • Date of Birth
 • Home Address
 • Personal Email
 • Business Email
 • Home Telephone Number
 • Mobile Telephone Number
 • Passport Number
 • Driver’s License Number

We collect information in the below ways: -

 • Online forms
 • Hardcopy forms
 • Telephone
 • Email
 • Mail
 • Verbally on 1on1 meetings
 • Interviews
 • Event registrations

Информация, которую мы собираем

Компания «Музенидис Трэвел» обрабатывает ваши персональные данные в целях выполнения наших юридических, законодательных и договорных обязательств и для предоставления вам наших услуг. Мы никогда не собираем персональные данные, в которых нет необходимости для выполнения упомянутых целей, и не обрабатываем вашу информацию каким-либо иным образом, отличным от упомянутого в настоящем уведомлении.

Персональные данные, которые мы вправе собирать, являются следующими:

 • Имя и фамилия
 • Дата рождения
 • Домашний адрес
 • Личная электронная почта
 • Рабочая электронная почта
 • Домашний телефон
 • Мобильный телефон
 • Номер паспорта
 • Номер водительского удостоверения 

Мы собираем информацию следующими способами:

 • Онлайн-формы
 • Печатные формы
 • Телефон
 • Электронная почта
 • Почта
 • Устно на личной встрече
 • Интервью
 • Регистрация на мероприятиях.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (Νομική βάση για την επεξεργασία)

Η Mouzenidis Travel λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ποτέ δεν αποκαλύπτει, δεν μοιράζεται ή δεν μεταβιβάζει  τα δεδομένα σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός αν αυτό απαιτείται από το νόμο. Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση. Σε περίπτωση που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε διαφημιστικές προσφορές και μηνύματα μάρκετινγκ, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Οι σκοποί και οι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω:

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης ή παροχής μιας υπηρεσίας, καθώς και να διασφαλίσουμε ότι οι παραγγελίες έχουν ολοκληρωθεί και δύνανται να αποσταλούν στην προτιμώμενη από εσάς διεύθυνση.

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς.

Σας στέλνουμε περιστασιακά πληροφορίες μάρκετινγκ, όπου εκτιμήσαμε ότι είναι ωφέλιμες για εσάς ως πελάτη και αποστέλλονται προς το συμφέρον μας. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι μη παρεμβατικές και θα επεξεργάζονται βάσει νόμιμων συμφερόντων.

How We Use Your Personal Data (Legal Basis for Processing)

Mouzenidis Travel takes your privacy very seriously and will never disclose, share or sell your data without your consent; unless required to do so by law. We only retain your data for as long as is necessary and for the purpose(s) specified in this notice. Where you have consented to us providing you with promotional offers and marketing, you are free to withdraw this consent at any time.  The purposes and reasons for processing your personal data are detailed below: -

We collect your personal data in the performance of a contract or to provide a service and to ensure that orders are completed and can be sent out to your preferred address

We collect and store your personal data as part of our legal obligation for business accounting and tax purposes

We will occasionally send you marketing information where we have assessed that it is beneficial to you as a customer and in our interests. Such information will be non-intrusive and is processed on the grounds of legitimate interests

Как мы используем ваши персональные данные (правовая основа для обработки)

Компания «Музенидис Трэвел» очень серьезно относится к вашей конфиденциальности и никогда не будет раскрывать ваши личные данные без вашего согласия, если это не требуется по закону. Мы сохраняем ваши данные только до тех пор, пока это необходимо для целей, указанных в настоящем уведомлении. Если вы согласились на рассылку нами рекламных предложений и маркетинговых рассылок, вы в любое время можете отказаться от подписки. Цели и причины для обработки ваших персональных данных приведены ниже:

Мы собираем ваши личные данные при выполнении контракта или предоставлении услуг, а также для обеспечения того, чтобы заказы были выполнены и могли быть отправлены на выбранный вами адрес.

Мы собираем и храним ваши персональные данные как часть нашего юридического обязательства для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

Время от времени мы будем присылать вам маркетинговую информацию, по нашему мнению, интересную и выгодную для вас как клиента и в ваших интересах. Такая информация будет ненавязчивой и обрабатывается на основании законных интересов.

Τα δικαιώματά σας

Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε προσωπικές σας πληροφορίες που επεξεργάζεται η Mouzenidis Travel και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το:

Ποια δικά σας προσωπικά δεδομένα διατηρούμε

Ποιοι είναι οι λόγοι της επεξεργασίας τους

Ποιες είναι οι κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων

Ποιοι είναι οι παραλήπτες στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί / θα αποκαλυφθούν τα προσωπικά σας δεδομένα

Πόσο καιρό σκοπεύουμε να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Εάν δεν συλλέξαμε τα δεδομένα απευθείας από εσάς, πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους.

Εάν πιστεύετε ότι διατηρούμε οποιαδήποτε ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία σχετικά με εσάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ή / και να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες και θα προσπαθήσουμε να το πράξουμε αυτό το συντομότερο δυνατό, εκτός εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για το αντίθετο, οπότε θα ειδοποιηθείτε σχετικά.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους (ανάλογα με την περίπτωση), σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, καθώς και να προβάλλετε αντίρρηση για οποιεσδήποτε ενέργειες άμεσου μάρκετινγκ εκ μέρους μας.

Εάν λάβουμε από εσάς σχετικό  αίτημα για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν προβούμε στη ζητούμενη ενέργεια, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας είναι προστατευμένα και διατηρούνται με ασφαλή τρόπο.

Αν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με αυτήν την πολιτική ή πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία,, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας γράφοντας στο dpo@mzt.gr

Your Rights

You have the right to access any personal information that Mouzenidis Travel processes about you and to request information about: -

What personal data we hold about you

The purposes of the processing

The categories of personal data concerned

The recipients to whom the personal data has/will be disclosed

How long we intend to store your personal data for

If we did not collect the data directly from you, information about the source

If you believe that we hold any incomplete or inaccurate data about you, you have the right to ask us to correct and/or complete the information and we will strive to do so as quickly as possible; unless there is a valid reason for not doing so, at which point you will be notified.

You also have the right to request erasure of your personal data or to restrict processing (where applicable) in accordance with the data protection laws; as well as to object to any direct marketing from us.

If we receive a request from you to exercise any of the above rights, we may ask you to verify your identity before acting on the request; this is to ensure that your data is protected and kept secure.

If you have any further questions about this policy or how we handle your personal information, please get in touch with us by writing to our appointed person at dpo@mzt.gr

Ваши права

Вы имеете право доступа к любой вашей личной информации, обрабатываемой компанией «Музенидис Трэвел», после вашего письменного запроса о том:

Какими вашими персональными данными мы располагаем

Каковы цели обработки

Какие категории соответствующих персональных данных

Кто является получателями, которым персональные данные были / будут раскрыты

Как долго мы намерены хранить ваши персональные данные

Если мы получили ваши данные не от вас, информация об их источнике.

Если вы считаете, что мы располагаем вашими неполными или неточными данными, вы имеете право попросить нас исправить и / или дополнить информацию, и мы будем стремиться сделать это как можно быстрее, помимо случаев наличия веской причины не делать этого, о чем вы будете уведомлены соответственно.

Вы также имеете право запросить удалить ваши персональные данные или огранить их обработку (если это применимо) в соответствии с законодательством о защите данных, а также возражать против любого прямого маркетинга, получаемого от нас.

Если мы получим от вас запрос на осуществление любого из вышеуказанных прав, мы можем попросить вас подтвердить вашу личность перед тем, как осуществить запрос, что гарантирует, что ваши данные защищены и сохранены.

Если у вас есть дополнительные вопросы об этой политике или о том, как мы обрабатываем вашу личную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу dpo@mzt.gr

Διαβίβαση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν διαβιβάζουμε και δεν αποκαλύπτουμε οποιαδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση ή όπου υπάρχει νόμιμη  απαίτηση. Η Mouzenidis Travel δύναται να χρησιμοποιεί συνεργάτες (τρίτα πρόσωπα) για την παροχή των υπηρεσιών της και τις επιχειρηματικές λειτουργίες της. Εν τούτοις, όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία, που ενεργούν για λογαριασμό μας, επεξεργάζονται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και συμμορφώνονται πλήρως με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου, με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και με κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Sharing and Disclosing Your Personal Information

We do not share or disclose any of your personal information without your consent, other than for the purposes specified in this notice or where there is a legal requirement. Mouzenidis Travel may use third-party partners to provide their services and business functions; however, all processors acting on our behalf only process your data in accordance with instructions from us and comply fully with this privacy notice, the data protection laws and any other appropriate confidentiality and security measures.

Совместное использование и раскрытие вашей личной информации

Мы не передаем и не раскрываем вашу личную информацию без вашего согласия, кроме как в целях, указанных в этом уведомлении, или в случае наличия законного требования. «Музенидис Трэвел» вправе использовать сторонних партнеров (третьи лица) для предоставления своих услуг и выполнения бизнес-функций. Однако, все лица, осуществляющие обработку данных, действуют от нашего имени и строго в соответствии с нашими инструкциями и полностью соблюдают настоящее уведомление о конфиденциальности, законы о защите данных и любые другие соответствующие меры конфиденциальности и безопасности. 

Μέτρα διασφάλισης

Η Mouzenidis Travel σέβεται την ιδιωτική σας ζωή και λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο και προφύλαξη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια  για να προστατεύσουμε εσάς και τις πληροφορίες σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή και διαθέτουμε διάφορα επίπεδα μέτρων ασφαλείας, όπως:

 • SSL, TLS,
 • κρυπτογράφηση
 • περιορισμένη πρόσβαση
 • IT authentication,
 • firewalls,
 • anti-virus/malware
 • κτλ

Safeguarding Measures

Mouzenidis Travel takes your privacy seriously and takes every reasonable measure and precaution to protect and secure your personal data. We work hard to protect you and your information from unauthorized access, alteration, disclosure or destruction and have several layers of security measures in place, including: -

 • SSL, TLS,
 • encryptions,
 • restricted access,
 • IT authentication,
 • firewalls,
 • anti-virus/malware
 • etc.

Меры защиты

«Музенидис Трэвел» серьезно относится к вашей конфиденциальности и принимает все разумные меры предосторожности для защиты ваших личных данных. Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить вас и вашу информацию от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения и располагаем несколькими уровнями мер безопасности.

 • SSL, TLS,
 • шифровки,
 • ограниченный доступ,
 • ИТ-аутентификация,
 • системы сетевой защиты
 • anti-virus/malware
 • и т.д.

Μεταφορές εκτός της ΕΕ

Η Mouzenidis Travel χρησιμοποιεί ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες (ή τμήματα αυτών) που δύνανται να φιλοξενηθούν / αποθηκευτούν στη Ρωσία ή άλλες χώρες εκτός της ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούμε να μεταφέρουμε οποιαδήποτε πληροφορία που υποβάλατε μέσω της ιστοσελίδας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • website hosting,
 • email servers,
 • file servers,
 • marketing database
 • διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες
 • κτλ

Επομένως, όταν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας / μας στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / προβαίνετε σε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο κλπ., τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε δύνανται να αποθηκευτούν σε διακομιστές που φιλοξενούνται στη Ρωσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λαμβάνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι πάροχοι χρησιμοποιούν το απαραίτητο επίπεδο προστασίας των πληροφοριών σας και συμμορφώνονται με τους αυστηρούς όρους και τα μέτρα που ορίζει η Mouzenidis Travel για την προστασία των δεδομένων σας, ενώ διασφαλίζουμε και τη συμμόρφωσή τους με τη σχετική νομοθεσία  περί προστασίας δεδομένων.

Transfers Outside the EU

Mouzenidis Travel utilize some products or services (or parts of them) that may be hosted/stored in Russia or other non-EU countries, which means that we may transfer any information which is submitted by you through the website outside the European Economic Area ("EEA") for the below purposes: -

 • website hosting,
 • email servers,
 • file servers,
 • marketing database
 • Customer Relationship Management
 • etc.

Therefore, when you use our website/send us an email/sign up to our newsletter etc, the personal information you submit may be stored on servers which are hosted in Russia. Where this is the case, we will take steps to ensure that those providers use the necessary level of protection for your information and abide by strict agreements and measures set out by Mouzenidis Travel to protect your data and comply with the relevant data protection laws.

Передача данных за пределы ЕС

«Музенидис Трэвел» использует определенные продукты или услуги (или их части), которые могут быть размещены / храниться в России или других странах, не входящих в ЕС, что означает, что мы вправе передавать любую информацию, предоставленную вами, через веб-сайт за пределами Европейской экономической зоны для следующих целей:

 • хостинг сайтов,
 • почтовые серверы,
 • файловые серверы,
 • маркетинговая база данных
 • управление взаимоотношениями с клиентами
 • и т.д.

Поэтому, когда вы используете наш веб-сайт / отправляете нам электронное письмо / подписываетесь на нашу новостную рассылку и т. п., отправляемая вами личная информация может храниться на серверах, расположенных в России. В этом случае мы предпримем меры для обеспечения того, чтобы эти провайдеры использовали необходимый уровень защиты вашей информации и соблюдали строгие соглашения и меры, установленные «Музенидис Трэвел», для защиты ваших данных и соблюдения соответствующих законов о защите данных.

Συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων σας

Δεν είστε υποχρεωμένος να παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία στη Mouzenidis Travel, ωστόσο, καθώς αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας / παραδώσουμε τα προϊόντα σας / διασφαλίσουμε τα νόμιμα συμφέροντά σας, δεν θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε κάποιες / όλες τις υπηρεσίες μας χωρίς την εν λόγω συναίνεσή σας.

Consequences of Not Providing Your Data

You are not obligated to provide your personal information to Mouzenidis Travel however, as this information is required for us to provide you with our services/deliver your products/legitimate interests, we will not be able to offer some/all our services without it.

Последствия непредоставления ваших данных

Вы не обязаны предоставлять свою личную информацию компании «Музенидис Трэвел», однако, поскольку эта информация необходима для того, чтобы мы могли предоставлять вам наши услуги / предоставлять ваши продукты / обеспечить законные интересы, мы не сможем предложить вам некоторые / все наши услуги.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Mouzenidis Travel διατηρεί προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Έχουμε εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές αναθεώρησης και διατήρησης για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων. Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, οφείλουμε να τηρούμε τα βασικά σας προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) για τουλάχιστον 10 χρόνια, και έπειτα να τα καταστρέψουμε.

Εάν έχετε συναινέσει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  για να σας αποστέλλουμε μηνύματα άμεσου μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα  μέχρι να μας ειδοποιήσετε διαφορετικά ή / και να ανακαλέσετε  τη συγκατάθεσή σας.

How Long We Keep Your Data

Mouzenidis Travel only ever retains personal information for as long as is necessary and we have strict review and retention policies in place to meet these obligations. We are required under Greek  tax law to keep your basic personal data (name, address, contact details) for a minimum of 10 years after which time it will be destroyed.

Where you have consented to us using your details for direct marketing, we will keep such data until you notify us otherwise and/or withdraw your consent.

Как долго мы храним ваши данные

Компания «Музенидис Трэвел» сохраняет ваши персональные данные только в течение срока, необходимого для оказания услуги или в течение установленного законом срока. У нас есть строгая политика пересмотра и хранения данных для выполнения этих обязательств. Мы обязуемся в соответствии с налоговым законодательством Греции хранить ваши основные личные данные (имя, адрес, контактные данные) в течение, как минимум, 10 лет, после чего они будут уничтожены.

Если вы дали согласие на использование нами ваших данных для прямого маркетинга, мы будем хранить такие данные до тех пор, пока вы не сообщите нам иное и / или не отзовете свое согласие.

Μάρκετινγκ

Περιστασιακά, η Mouzenidis Travel θα ήθελε να σας ενημερώνει για συγκεκριμένα προϊόντα / υπηρεσίες / προσφορές που παρέχουμε μέσω Ταχυδρομείου / Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / Τηλεφώνου / Γραπτού μηνύματος (SMS) / Αυτοματοποιημένης κλήσης. Σε περίπτωση που μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για το σκοπό αυτό, έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τις επιλογές απόσυρσης / διαγραφής (opt-out / unsubscribe) ή επικοινωνώντας άμεσα με τη Mouzenidis Travel.

Marketing

Occasionally, Mouzenidis Travel would like to contact you with the specify products/services/promotions that we provide via Post/Email/Telephone/Text Message (SMS)/   Automated Call etc. If you consent to us using your contact details for this purpose, you have the right to modify or withdraw your consent at any time by using the opt-out/unsubscribe options or by contacting Mouzenidis Travel directly.

Маркетинг

Периодически, компания «Музенидис Трэвел» хотела бы связываться с вами по поводу определенных продуктов / услуг / рекламных акций, которые мы предоставляем через Почту / Электронную почту / Телефон / Текстовое сообщение (SMS) / Автоматический звонок и т. д. Если вы предоставили нам согласие на использование ваших контактных данных для этой цели, у вас есть право изменить или отозвать свое согласие в любое время, используя варианты отказа от подписки (opt-out / unsubscribe) или связавшись напрямую с нашей компанией.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΝΟΜΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Mouzenidis Travel περιστασιακά θα σας αποστέλλει προϊόντα / υπηρεσίες / προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / SMS / ταχυδρομείου, που θεωρούνται  ευεργετικές για σας πελάτες σας και θα διανέμονται σας το συμφέρον σας. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι σχετικές με εσάς ως πελάτη και μη παρεμβατικές, καθώς θα έχετε ανά πάσα στιγμή την επιλογή ανάκλησης  / διαγραφής (opt-out / unsubscribe).

Εάν έχετε συναινέσει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  για να σας αποστέλλουμε μηνύματα άμεσου μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα στοιχεία μέχρι να σας ειδοποιήσετε διαφορετικά ή / και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

LEGITIMATE INTERESTS EXAMPLE

Mouzenidis Travel will occasionally send you products/services/promotions by email/SMS/post that have been identified as being beneficial to our customers and in our interests. Such information will be relevant to you as a customer and is non-intrusive and you will always have the option to opt-out/unsubscribe at any time.

Where you have consented to us using your details for direct marketing, we will keep such data until you notify us otherwise and/or withdraw your consent.

ПРИМЕР ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

«Музенидис Трэвел» периодически будет отправлять вам продукты / услуги / рекламные предложения по электронной почте / SMS / по почте, которые считаются интересными и выгодными для наших клиентов, отправляемые в их интересах. Такая информация будет важна для вас как клиента и не будет навязчивой, и у вас всегда будет возможность отказаться от подписки в любое время.

Если вы дали согласие на использование нами ваших данных для прямого маркетинга, мы будем хранить такие данные до тех пор, пока вы не сообщите нам иное и / или не отзовете свое согласие.

Υποβολή καταγγελίας

Η Mouzenidis Travel επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία  περί προστασίας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας  των στοιχείων σας, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

MouzenidisTravel

Maria Panchulidze

7,5 χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, ΤΚ. 55535

Lodging A Complaint

Mouzenidis Travel only processes your personal information in compliance with this privacy notice and in accordance with the relevant data protection laws. If, however you wish to raise a complaint regarding the processing of your personal data or are unsatisfied with how we have handled your information, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority.

MouzenidisTravel

Maria Panchulidze

7,5th km Thessaloniki – N. Moudania, PC 55535

Подача жалобы

«Музенидис Трэвел» обрабатывает вашу личную информацию в соответствии с данным уведомлением о конфиденциальности и с соответствующим законодательством о защите данных. Если, однако, вы хотите подать жалобу в отношении обработки ваших личных данных или не удовлетворены тем, как мы обрабатываем вашу информацию, вы имеете право подать жалобу в надзорный орган

MouzenidisTravel

Maria Panchulidze

7,5 км. нац. шоссе Салоники – Н. Мудания, почтовый индекс 55535