Умови дії «Гарантії від невиїзду»

Умови надання послуги «Гарантія від невиїзду»

Послуга «Гарантія від невиїзду» (далі – «Гарантія») від туроператора Mouzenidis Travel A.E. дозволяє ЗАМОВНИКУ туристичного продукту і (або) окремих туристичних послуг у випадку вимушеної відмови від туристичного продукту і (або) окремих туристичних послуг, що надаються на території Грецької Республіки, отримати повернення повної або часткової вартості сплаченого ним турпродукту і (або) окремих туристичних послуг на умовах надання цієї Гарантії.  

1. Терміни та визначення

1.1. Турист – учасник (учасники) подорожі, в тому числі неповнолітній (неповнолітні), який здійснює подорож з України до Грецької Республіки та уповноважив ЗАМОВНИКА укласти Договір на туристичне обслуговування (далі – «Турист») з ТУПРОПЕРАТОРОМ(далі разом та окремо – «Турист»).

1.2. ЗАМОВНИК – Турист або інша особа, яка замовляє турпродукт і (або) окремі послуги в інтересах Туриста, в тому числі законний представник неповнолітнього туриста;

1.3. ТУРОПЕРАТОР – туроператор, створений за законодавством України, з яким ЗАМОВНИКОМ укладений Договір на туристичне обслуговування щодо надання туристичного продукту грецького туроператора Mouzenidis Travel A.E.

1.4. Туристичний продукт (турпродукт) - попередньо розроблений туроператором Mouzenidis Travel A.E. комплекс туристичних послуг, до складу якого входять послуги з тимчасового розміщення на території Грецької Республіки (окрім інфо-турів, групових турів або турів з індивідуальними умовами), який надається на підставі Договору на туристичне обслуговування, укладеного з ТУРОПЕРАТОРОМ, в тому числі за посередництвом туристичного агента.

2. Порядок оформлення, вартість та строки дії Гарантії

2.1. Послуга «Гарантія від невиїзду» може бути оформлена (придбана) з моменту укладення ЗАМОВНИКОМ Договору на туристичне обслуговування, але не пізніше ніж  за 24 (двадцять чотири) календарних дні до дати початку споживання туристичного продукт. У разі, якщо Договір на туристичне обслуговування укладений менш, ніж за 24 (двадцять чотири) календарних дні до зазначеної в ньому дати початку подорожі, Гарантія може бути оформлена не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до зазначеної в Договорі дати початку подорожі.

2. 2. Гарантія від невиїзду діє відносно громадянина України, в інтересах якого заброньовано турпродукт.

2.3. У разі, якщо ЗАМОВНИКОМ або іншим Туристом зі страховою організацією укладено договір страхування витрат, що виникли внаслідок відміни поїздки за кордон або зміни термінів перебування за кордоном, послуга «Гарантія від невиїзду» не надається.

2.4. Дія цієї Гарантії розповсюджується на туристичні продукти і (або) окремі туристичні послуги сезону «Літо – 2020» (дати подорожі з 22.04. 2020 р. по 18.10. 2020 р.), заброньовані в період з 04.03.2020 р. по 31.03. 2020 р.

2.5. Термін дії Гарантії припиняється з дати початку споживання туристичного продукту (дати початку подорожі).

3. Обставини вимушеної відмови від туристичного продукту

3.1. Неможливість Туриста здійснити передбачувану поїздку внаслідок неотримання або несвоєчасного отримання в'їзної візи при дотриманні наступних умов:

 • Турист є громадянином України або має посвідку на постійне проживання в Україні;
 • відсутність раніше отриманих відмов у видачі візи для в'їзду в країни-учасниці Шенгенської угоди, візи до Кіпру або візи для перетину кордонів інших держав;
 • послуга по оформленню візи входить в перелік послуг, що надаються ЗАМОВНИКУ або Туристу;
 • дотримання всіх строків та вимог до документів, що надаються для подачі у консульство на отримання візи, опублікованими на сайті www.mzt.ua;
 • автентичності документів, що подаються для оформлення візи;
 • відсутності відміток про депортацію в паспорті для виїзду за кордон;
 • відсутність реєстрації Туриста в комп'ютерних базах даних відповідних органів та організацій іноземних держав як неблагонадійного особи (через звернення про надання політичного притулку, здійснення кримінальних злочинів, порушення режиму перетину кордонів держав, порушення митних правил держав та з інших причин, які тягнуть за собою внесення в список осіб, яким заборонений в'їзд в єдиний простір країн-учасниць Шенгенської угоди або на територію інших іноземних держав);
 • здійснення Туристом подорожі виключно з метою туризму;
 • ЗАМОВНИК або Турист не подавали заяви про скасування візи.

3.2. Неможливість Туриста здійснити передбачувану поїздку внаслідок раптового розладу здоров'я* (за умови госпіталізації** на дату вильоту) або смерті Туриста в період дії Гарантії.

3.3. Неможливість Туриста здійснити передбачувану поїздку внаслідок смерті, раптового розладу здоров'я* (за умови госпіталізації** на дату вильоту) близького родича ЗАМОВНИКА або Туриста. Близькими родичами за цими умовами Гарантії визнаються батько і мати, чоловік (дружина), діти (в тому числі й усиновлені), а також рідні сестри і брати.

*Поняття раптового розладу здоров'я, використовуване у пунктах 3.2. - 3.3. даних Умов, не поширюється на випадки, пов'язані із загостренням хронічних захворювань, а також на випадки, пов'язані з будь-якою зміною здоров'я при вагітності, незалежно від її термінів.

**Поняття госпіталізації, використовуване у пунктах 3.2. - 3.4. даних Умов, не поширюється на випадки госпіталізації ЗАМОВНИКА або іншого учасника подорожі в денний стаціонар.

3.4. Неможливість ЗАМОВНИКА або Туриста здійснити передбачувану поїздку внаслідок призову на військову службу під час мобілізації до Збройних Сил України, оголошеної у встановленому законом порядку.

3.5. Неможливість ЗАМОВНИКА або іншого Туриста здійснити подорож через наявність загрози безпеки життя і здоров'я туристів в країні тимчасового перебування, пов'язаної з випадками зараження новою коронавирусной інфекцією (COVID-19), що підтверджується офіційними рекомендаціями/заборонами компетентних державних органів. 

4. Умови здійснення виплат за Гарантією

4.1. Всі виплати по Гарантії здійснюються ТУРОПЕРТОРОМ з розрахунку коштів, які надійшли на рахунок ТУРОПЕРАТОРА  за виключенням вартості Гарантії, але в розмірі, що не перевищує гривневий еквівалент 4 000, 00 (чотирьох тисяч євро) за комерційним курсом ТУРОПЕРАТОРА за кожним укладеним Договором на туристичне обслуговування. Вартість послуги «Гарантія від невиїзду» поверненню не підлягає.

4.2. Розмір сплаченого консульського збору поверненню не підлягає. Вартість наданих ТУРОПЕРАТОРОМ послуг ЗАМОВНИКУ і (або) Туристу поверненню не підлягає. Вартість додаткових послуг з авіаперевезення підлягає поверненню згідно з умовами тарифу, застосованого при придбанні авіаперевезення.

4.3. У разі, якщо до складу Турпродукту включено авіаперевезення, придбане через систему бронювання (GDS, Amadeus і інші системи бронювання), вартість зазначеного перевезення поверненню не підлягає.

4.4. Якщо умови для виплати по Гарантії, зазначені у розділі 3 цих Умов, настали для одного з Туристів - учасників подорожі (при цьому він не є родичем іншого Туриста (учасника подорожі) і кількість Туристів (учасників подорожі) становить більше двох осіб), то виплати проводяться з розрахунку фактичної вартості туристичного продукту тільки для цього Туриста з урахуванням обмежень, встановлених п.4.1. цим розділом. Для інших Туристів (учасників подорожі):

 • здійснюється повернення вартості турпродукту і (або) окремих туристичних послуг з утриманням фактично понесених витрат ТУРОПЕРАТОРА ( у разі їх наявності), умови Гарантії не застосовуються;
 • в Договір на туристичне обслуговування вносяться відповідні зміни.

4.5. Події, зазначені у розділі 3 цих умов не є підставою для виплат по Гарантії у наступних випадках:

 • вчинення ЗАМОВНИКОМ або Туристом умисних дій, спрямованих на настання подій, які є підставою для виплат по Гарантії;
 • надання ЗАМОВНИКОМ або Туристом неправдивих відомостей (приховування інформації про обставини, що є підставою для виплат за Гарантією);
 • в разі відмови у видачі візи через сумніви консульства в цілях і умовах поїздки туриста;
 • в разі відмови консульством в видачі візи в результаті здійснених ЗАМОВНИКОМ або іншим Туристом порушень законодавства країн Шенгенської угоди, або підозри одного або більше держав-членів Шенгенської угоди, що Турист створює загрозу громадському порядку, внутрішній безпеці або здоров'ю суспільства;
 • в разі відмови консульством в видачі візи, якщо ЗАМОВНИК або інший Турист сам подав заяву про скасування візи;
 • в разі неотримання або несвоєчасного отримання в'їзного візи ЗАМОВНИКОМ або іншим Туристом, якщо послуга з оформлення візи не входила до переліку послуг, що надаються Туристу ТУРОПЕРАТОРОМ;
 • ЗАМОВНИКОМ або Туристом укладено договір страхування витрат, які виникли внаслідок скасування поїздки за кордон або зміни строків перебування за кордоном;
 • відсутності у ЗАМОВНИКА документів, що підтверджують факт настання подій, зазначеної у розділі 3 цих Умов, виданих відповідними компетентними органами та/або медичними установами, або не надання їх у строки, встановлені розділом 5 цих Умов.

5. Порядок і строки звернення ЗАМОВНИКА за виплатою:

5.1. У разі настання обставин вимушеної відмови від туристичного продукту, передбачених розділом 3 цих Умов, ЗАМОВНИК зобов'язаний:

- письмово повідомити ТУРОПЕРТОРА про вимушену відмову від споживання туристичного продукту не пізніше, ніж через 24 години з моменту настання обставин, що перешкоджають здійсненню подорожі;

- надати ТУРОПЕРАТОРУ, в тому числі через туристичного агента, документи (оригінали або належним чином завірені копії), видані відповідними компетентними органами та/або медичними установами, оформлені відповідно до вимог діючого законодавства, що підтверджують настання події, на яку посилається ЗАМОВНИК;

- надати ВИКОНАВЦЮ заяву з проханням про повернення коштів по Гарантії. У заяві мають бути зазначені: дата написання заяви, номер Договору на туристичне обслуговування, перелік доданих документів, підпис заявника.

5.2. Документи, що підтверджують настання обставин вимушеної відмови від туристичного продукту мають бути надані ТУРОПЕРАТОРУ не пізніше, ніж за 24 години до дати споживання туристичного продукту. У разі, якщо у ЗАМОВНИКА відсутня можливість надати оригінали або належним чином завірені копії документів, що підтверджують обставини вимушеної відмови від туристичного продукту, останній направляє ТУРОПЕРАТОРУ скан-копії зазначених документів з подальшим обов'язковим наданням оригіналів цих документів протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту надання скан-копій.

5.3. У разі несвоєчасного повідомлення ЗАМОВНИКОМ ТУРОПЕРАТОРА про обставини вимушеної відмови від туристичного продукту, останній здійснює повернення вартості туристичного продукту за вирахування фактично понесених ним витрат, пов’язаних з відмовою, у разі їх наявності.

5.4. Термін розгляду звернення ЗАМОВНИКА становить 10 (десять) робочих днів з дати надання ЗАМОВНИКОМ оригіналів (або належним чином завірених копій) документів, що підтверджують настання обставин вимушеної відмови від туристичного продукту, передбачених розділом 3 цих Умов. За результатами розгляду звернення, ТУРОПЕРАТОР здійснює повернення коштів, в тому числі через туристичного агента, з урахуванням обмежень, встановлених Розділом 4 цих Умов, або направляє ЗАМОВНИКУ мотивовану відмову в поверненні коштів, після чого здійснює повернення вартості турпродукту і (або) окремих туристичних послуг з утриманням фактично понесених витрат ТУРОПЕРАТОРА ( у разі їх наявності).

Дайте відповідь на питання Ми підберемо тур вашої мрії